ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 264 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ถวายภัตตาหารรวม จำนวน 355 ชุด ยอดรวมสะสม 95,567 ชุด

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 264 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ถวายภัตตาหารรวม จำนวน 355 ชุด ยอดรวมสะสม 95,567 ชุด
มกราคม 5, 2024 superadmin
#เริ่มต้นดี ชีวิตดี ประเดิมปีใหม่ด้วยการทำบุญสร้างกุศล #ตักบาตรเติมบุญ สั่งสมทานบารมี ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด มากกว่า 95,567 ชุด
น้อมบุญให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันครับ
#สร้างกุศลแห่งทานบารมี
#ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 264
#วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ และกัลยาณมิตร
ร่วมตักบาตรเติมบุญ ถวายภัตตาหารรวม จำนวน 355 ชุด ยอดรวมสะสม 95,567 ชุด
✨นำไปถวายแด่พระสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
#ตักบาตรเติมบุญ สร้างบุญ เสริมทานบารมี สร้างใจให้เป็นสุข
เมนูสำหรับวันนี้
✨ข้าวแกงเขียวหวานไก่/ไข่ต้ม
✨ก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกชิ้นหมูสับ
???? หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
????ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
✨รูปหน้ากล่องภัตตาหาร
✨รายนามผู้ร่วมบุญ
1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 นางสาวมยุรี ชวนชม
3 นางสาววชิรา ชวนชม
4 คุณพรทิพย์ เก่าเจริญ
5 คุณวรยส อนุวัตินุโชติกุล
6 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว
7 คุณณัฐมณฑ์ พงศ์สุริยนันท์
8 คุณศิวาพร พงศ์สุริยนันท์
9 คุณฐาปนีย์ เรืองจิรนันท์
10 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
11 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
12 อุทิศให้ยายชี้-พ่อศิริ-แม่สุดจิตต์-ตาจันทร์-ญาติพี่น้องและบริวาร
13 คุณพรพรรณ ยมพุกอุทิศ พ่อสำราญแม่ยุพา ญาติพี่น้อง เทวดาที่ปกป้องคุ้มครอง เจ้ากรรมนายเวร และเหล่าสรรพทั้ง ผู้มีพระคุณทั้งหลาย
14 คุณประยูร เขียวเปลื้อง, คุณอารยา นนทรีย์ และครอบครัว
15 ร.ต.ประชุม คล้ายชัง
16 คุณแม่เพ็ญศรี คล้ายชัง
17 คุณสุนิสา ด้วงนุ่ม
18 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS
19 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
20 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
21 คุณเพ็ญทิพ กฤษณะปัณณะ
22 คุณอาภาส นาโค
23 คุณสุชิต และคุณวรรณี ริ้วจรูญ
24 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
25 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
26 คุณปราโมทย์ พันธุ์โสภา
27 คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์
28 คุณชัชวาล พันธุ์โสภา
29 คุณศรินทร พันธุ์โสภา
30 คุณวีรพล นิติชาคร
31 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
32 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
33 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
34 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
35 คุณสิทธิเดช จันทร์สุขศรี
36 นางธัญญารัตน์ สกุลดีเลิศ และครอบครัว
37 อุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วคุณพ่อไชยยศ และคุณแม่วรรณีสกุลดีเลิศ
38 อุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว คุณพ่อยิ่มเฮ่า แซ่เฮ้ง และ คุณแม่เง็กเชียง แซ่จิว
39 นางกาญจนา สกุลดีเลิศ และครอบครัว
40 อุทิศแด่ผู้ล่วงลับไปแล้วคุณพ่อไชยยศ และคุณแม่วรรณีสกุลดีเลิศ
41 อุทิศแด่ผู้ล่วงลับไปแล้วคุณพ่ออุ้งจี่ แซ่ลิ้ม คุณแม่ ลิ้มอังสี (ขาจวง)
42 คุณปรีดา – คุณสุทธินาถ วงศ์ตั้งใจและครอบครัว
43 คุณเบ็ญจมาศ แต่งสมพลพร้อมลูกหลาน
44 อุทิศให้บุตรคนแรกและด.ญ.จารุณี สหะเดช
45 คุณ โสรยา มาลัยพวง
46 อุทิศให้นายปาณัช พูลทวีสุข
47 คุณณหทัย พูลทวีสุข
48 นายปรีชา ฉายะเกษตริน
49 คุณภาวิณี อินทรเสน
50 คุณธีระศักดิ์ อินทรเสน
51 คุณอธิคุณ อินทรเสน
52 คุณลักษณีบูลย์ สิริภัทราวรรณ
53 คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
54 อุทิศให้นายสุรการ จุลกาญจน์
55 อุทิศให้นายมนูญ กาญจนสิงห์
56 อุทิศให้นางประเทืองสุข กาญจนสิงห์
57 พันตรีหญิงปัทมาวดี วังแก้ว และครอบครัวอุทิศแด่ผู้ล่วงลับทุกท่าน
58 คุณดวงมณี ม่วงศรี
59 คุณเสวก เทียนบูชา – คุณกรปภา ดิลกเลิศรัตน์
60 อุทิศให้ผู้ล่วงลับครอบครัวเทียนบูชา
61 อุทิศให้ผู้ล่วงลับครอบครัวดิลกเลิศรัตน์
62 นายอาทิตย์ – นางนันทวัน มณีขาว และขออุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อบุญชัย-คุณแม่พริ้มเพรา วินยางกูร
63 น.ส.ธนัชพร มณีขาว และขออุทิศบุญกุศลให้ ปู่ชอุ่ม-ย่าสวาท -ปู่อ่อง มณีขาว
64 นางสาวลักษมี จันธิมา ขออุทิศให้แก่ นายจันสุข จันธิมา และ นางบัวแก้ว จันธิมา
65 นายกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
66 อุทิศแด่คุณแม่กมลวรรณ-คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล
67 อุทิศแด่ คุณอาประกอบ-วันศักดิ์ อดุลยศิริกุล
68 อุทิศแด่ คุณป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว อุทิศแด่ คุณกุลชญา วุฒิประเสริฐ
69 อุทิศแด่คุณปู่เป็งหลี แซ่โง้ว-คุณย่าปอจู แซ่แต้
70 อุทิศแด่ อ.พรศักดิ์-วัขรินทร์-เพ็ญพรรณ ธนาวัฒน์มงคล
71 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ
72 ครอบครัวพูนสิทธิศักดิ์อุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับ
73 ครอบครัวพูนสิทธิศักดิ์อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
74 คุณพนธกร เมธาวิชิต
75 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
76 คุณศรุดา บุญญรังสรรค์
77 คุณนิตยา ฉันทวานิช
78 คุณเจริญ ฉันทวานิช
79 คุณปพน ฉันทวานิช
80 คุณณัชพล ฉันทวานิช
81 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
82 นางละเอียด คล้ายมีปาน
83 นายภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์
84 นายกมล เอกอารีศักดิ์
85 นางสาวนวรัตน์ เอกอารีศักดิ์
86 คุณนันท์พิน พุดห้อย
87 อุทิศให้ครูบาอาจารย์
88 คุณดวงแก้ว สมหวัง
89 คุณสมใจ ปัจจัยวาณิชกิจ และ คุณชูพันธ์ ชื่นอุไทย
90 คุณอรุณรุ่ง ยัญญลักษณ์
91 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
92 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
93 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
94 คุณประกอบ-คุณสมจิตต์ ลอยสุวรรณ
95 คุณธนียา _คุณศยามล-คุณพิภู ลอยสุวรรณ
96 คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์ อุทิศแด่คุณพ่อจั้ยฮั้ว แซ่ตั้ง และ ญาติที่ล่วงลับ และ เจ้ากรรมนายเวร
97 อุทิศถวาย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
98 อุทิศถวาย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
99 อุทิศถวาย หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
100 อุทิศถวาย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
101 อุทิศถวาย หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด
102 อุทิศถวาย หลวงพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม
103 อุทิศถวาย หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้
104 อุทิศถวาย หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
105 อุทิศถวาย สมเด็จโต วัดระฆัง
106 อุทิศถวาย ในหลวงรัชการที่ 9
107 อุทิศถวาย ในหลวงรัชกาลที่ 5
108 อุทิศถวาย สมเด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
109 อุทิศถวาย หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
110 อุทิศถวาย หลวงปู่โลกเทพอุดร
111 อุทิศถวาย ท่านพยายมราช
112 อุทิศถวาย ท้าวจตุมหาราชทั้ง 4
113 อุทิศถวาย หลวงพ่อสนอง วัดสังฆทาน
114 อุทิศถวาย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
115 อุทิศถวาย หลวงปู่ไม อินทสิริ
116 อุทิศให้นายสุกิจ เวสารัชชานนท์
117 อุทิศให้นางกัลยา เวสารัชชานนท์
118 อุทิศให้นายสันติ เวสารัชชานนท์
119 อุทิศให้นายแค มนูสุข
120 อุทิศให้นางขิม มนูสุข
121 อุทิศให้แม่ชีปวย มนูสุข
122 อุทิศให้นายปิยะ เวสารัชชานนท์
123 อุทิศให้นางส้มจีน เวสารัชชานนท์
124 คุณพัชรินทร์ ฉัตรทอง และครอบครัว
125 อุทิศแก่คุณพ่อประเทือง องค์ศิลป์ และคุณแม่สำรูณ องค์ศิลป์
126 คุณณัตพร นักฟ้อนและครอบครัว
127 พญ.จารุมณฑ์ ชิโณรโส
128 คุณแม่พัชรา แซ่อิ้งและลูกหลาน
129 คุณยรรยง -คุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
130 ร.อ.มนัสเทพ บุญพูล
131 นาย ทนงศักดิ์ อังคณาวิศัลย์
132 นาง ฐาปณีย์ อังคณาวิศัลย์
133 นาง สำเนียง แซ่ล้อ
134 นางสาว วาริศา อังคณาวิศัลย์
135 นาย กวิน อังคณาวิศัลย์
136 นางจิตรา โชติกวรางกูร
137 คุณวิรัตน์ – คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
138 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
139 คุณดารา บุญต่อ
ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร
และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป
ตักบาตรเติมบุญครั้งต่อไป
ครั้งที่ 265 วันพุธที่ 10 มกราคม
กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ
417105381_771468291686364_4877583536124595994_n 416851561_771468325019694_7139245188785280429_n 416851543_771468375019689_1709531914839408506_n 416842069_771468438353016_3270677462700474669_n 415949348_771468471686346_4059516168816234701_n
????