หนังสือ อริยสงฆ์ เล่ม หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร
Sold out
  • 486892431

หนังสือ อริยสงฆ์ เล่ม หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร

159.00 ฿

สินค้าหมดแล้ว

000

486892431

หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร

หลวงปู่ผู้อ่อนน้อมถ่อมองค์

คำนำสำนักพิมพ์

พระป่าหรือพระธุดงคกรรมฐาน ที่ได้รับการยกย่องนับถือ ว่าเป็นพระบูรพาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐาน ได้แก่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่บำเพ็ญความเพียรจนบรรลุธรรมชั้นสูงสุด และได้อบรมสั่งสมบารมีธรรม แก่พระภิกษุสามเณร จนมีศิษย์เป็นพระธุดงคกรรมฐาน ผู้ทรงคุณธรรม สัมมาปฏิบัติ ออกจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรม เป็นสุปฏิปันโน ที่มีปฏิปทา คือข้อวัตรข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่น่าเลื่อมใส

หนังสือชุด พระอริยสงฆ์ แห่งแผ่นดินชุดที่ ๑จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่หลักคำสอนของพระอริยสงฆ์ ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ น้อมนำระลึกถึงหลักคำสอนที่โดดเด่น เพื่อนำมาขัดเกลาให้ชีวิตไม่หลงยึดติดกับโลกของวัตถุ จนลืมคำสอนของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาท ไม่ให้ลืมตัว ไม่ให้ลืมบุญวาสนาของตน คือไม่ให้ลืมตัวในการสร้างคุณงามความดี ใจเราก็ไม่มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ อันเป็นเหตุให้ต่อภพต่อชาติเป็นมนุษย์ต่อไป เมื่อบารมีไม่แก่กล้า ไม่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เราก็จะพากันไปสู่ภพที่ต่ำลงได้

พระอริยสงฆ์ที่มีปฏิปทา ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ในศีลาจารวัตร มุ่งมั่นเผยแพร่คำสอนเดินตามรอยพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด ไม่หลงโลก มุ่งแต่ธรรม ล้วนแต่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทุกท่านศรัทธาในบารมีและยึดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

หนังสือชุด อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ ๑ ได้นำชาติภูมิและคำสอนพระเถระ ๑๔ รูป น้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อความเป็นมงคล อาทิ พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม) หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร) หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ พระเทพสุทธาจารย์ (โชติ คุณสัมปันโน)

หนังสือชุด อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ ๑ เรียบเรียงโดย รศ.ดร.ปฐม นิคมานนท์ ได้นำหลักคำสอนปฏิปทา คุณงามความดี และแก่นธรรมมรดกความคิด ซึ่งเป็นแบบอย่าง การไม่ยึดติด ไม่หลงโลก หลงกิเลส

น้อมคารวะทุกดวงจิตที่ดีงาม

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

โทร 02 685 2255
@dmgbooks
www.dmgbooks.com