หนังสือ King Bhumibol (หนังสือชุดภาษาอังกฤษ มี 3 เล่ม) (ปกอ่อน) (คัดลอก)
Sold out
  • BG-A 33k

หนังสือ King Bhumibol (หนังสือชุดภาษาอังกฤษ มี 3 เล่ม) (ปกอ่อน) (คัดลอก)

340.00 ฿ 255.00 ฿

สินค้าหมดแล้ว

000
         60 ปีมาแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อพสกนิกรชาวไทย ที่ต่างเทิดทูน และจงรักภักดีต่อพระองค์เป็นล้นพ้น จึงนำมาซึ่งหนังสือชุด King Bhumibol Adulyadej of Thailandอันประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม คือ
– Vol. I ‘From Prince to King’
king 1
– Vol. II ‘Strength of the Land’
 king2
– Vol. III ‘By the Light of Your Wisdom’
king3
โดยรายละเอียดของหลังสือ มีดังนี้
– From Prince to King (Vol. 1) ทำให้ผู้อ่านทราบถึงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่พระองค์สนพระทัย ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เพื่อให้ผู้อ่านซาบซึ้ง และตระหนัก ถึงความรักและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน และแผ่นดินไทย
– The Strength of the Land (vol. 2) แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจอันเหนื่อยยาก ของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติเพื่อยังคุณประโยชน์นานัปการแก่ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งชาวไทยต่างตระหนักดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถต่างทรงงานหนักมากเพียงใด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของปวงชนชาวไทย
– By the Light of Your Wisdom (Vol. 3) เน้นแง่คิด และพระราชกรณียกิจสำคัญ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตแก่ผู้อ่านต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักตลอดเวลา เพื่อประชาชนภายใต้ร่มโพธิสมภาร โดยทรงยึดถือทศพิธราชธรรมเป็นที่ตั้ง ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า  ”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”