อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ (เล่ม ๓)
Sale
  • product-1457326688-8735615-1-zoom

อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ (เล่ม ๓)

199.00 ฿ 159.00 ฿

อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ (เล่ม ๓)

รหัสสินค้า: ISBN 6626408 หมวดหมู่:
000

รายละเอียดของสินค้า อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ (เล่ม ๓)

คำนำของหนังสือ อตุโล เล่มที่ ๓

“จิตที่แจ้งในอริยมรรคเท่านั้น

จึงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้จริง ตรัสรู้ยิ่ง ตรัสรู้พร้อม

เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ เป็นไปเพื่อนิพพาน”

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ เป็นธรรมะเล่มที่ ๓ เป็นภาคต่อจาก อตุโล ไม่มีใดเทียม และ อตุโล จิต คือ พุทธะ หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดจากบันทึกความทรงจำของพระโพธินันทมุนี (หรือพระราชวรคุณ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ในปัจจุบัน) ตั้งแต่อาการอาพาธ จวบจนวินาทีแห่งการละสังขาร มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลา ๔ นาฬิกาเศษ รวมอายุได้ ๙๖ ปี กับ ๒๖ วัน พรรษาที่ ๗๔

นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ ยังกล่าวถึงธรรมะจากช่วงบั้นปลายชีวิตขององค์หลวงปู่ดูลย์ ผ่านกายสังขารที่แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมที่แท้จริง และคำสอนล้ำค่าครั้งสุดท้ายจวบจนละสังขาร อีกทั้งยังมีเกร็ดธรรมหลวงปู่ฝากไว้ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่มามากกว่า ๑ ล้านเล่ม เป็นแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของหลวงปู่ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นแบบธรรมะธรรมดาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมรุ่นหลังต่อไป ซึ่งถือเป็นมรดกธรรมที่จะสถิตอยู่ในจิตผู้ที่อ่านตลอดกาล ยิ่งไปกว่านั้น เราจะได้รู้ถึง ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ เพื่อนสหธรรมมิก ลูกศิษย์ของหลวงปู่ คติธรรม และปุจฉาธรรม ที่จะทำให้จิตคลายสงสัย ตื่นรู้จากภายใน กระจ่างแจ้งในจิตแห่งพุทธะทั้งมวล

หนังสือชุด อตุโล ยังมีอีก ๒ เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องต่อเนื่องกัน

เล่มที่ ๑ อตุโล ไม่มีใดเทียม กล่าวถึง ประวัติและปฏิปทาแห่งองค์หลวงปู่ ตั้งแต่วัยเยาว์จนตราบเข้าสู่เพศบรรพชิต ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ปฏิปทาที่งดงาม และเส้นทางการเพียรเผากิเลสที่ยอมแม้กระทั่งแลกด้วยชีวิต เพื่อเข้าสู่การรู้จักจิตของตนอย่างแท้จริง

เล่มที่ ๒ อตุโล จิต คือ พุทธะ เป็นหนังสือรวบรวมเรื่องเล่าปกิณกะธรรม ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้จักจิตตัวเองมากยิ่งขึ้น ผ่านคำสอนแห่งองค์หลวงปู่ดูลย์ในหลายสถานที่ หลายเหตุการณ์ เป็นองค์ธรรมที่สั้น กระชับ แต่เข้าถึงจิตโดยตรง ทำให้เส้นทางอริยมรรคถูกเปิดออก ต่อตรงถึงทางสายเอกแห่งจิต เพราะเมื่อใดที่รู้จักจิต เมื่อนั้นจะรู้จักธรรมอย่างแท้จริง

ท้ายนี้ขอถวายความเคารพสูงสุดแด่คุณพระรัตนตรัย บารมีธรรมแห่งอริยะสงฆ์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล และครูบาอาจารย์ที่กล่าวถึงอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ทุกท่านได้ค้นพบ “คุณธรรมอันวิเศษ” ที่อยู่ในดวงจิตตัวเราเอง และได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเถิด

———————————————————————————————————

ข้อมูลจำเพาะของ อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ (เล่ม ๓)
คุณสมบัติทั่วไป
SKU                    DM653MEAA32PMQANTH-6626408
Size (cm)           14.50 x 21.00 x 1.50
Weight (kg)      0.3