๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล

๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล
มิถุนายน 9, 2022 superadmin

๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล
.
“วันอานันทมหิดล” ตรงกับวันที่ ๙ มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘

ผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันนี้ ปวงชนชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ

ซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทย และจากพระราชปรารภของพระองค์

ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการศึกษา จึงถือกำเนิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระองค์ จึงได้ถือเอาวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปีเป็น ”วันอานันทมหิดล”

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และธรรมดีทัวร์

IMG_3022 IMG_3021 IMG_3020 IMG_3019 IMG_3018 IMG_3017