ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 216 จำนวน 538 ชุด

ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 216 จำนวน 538 ชุด
กุมภาพันธ์ 27, 2023 superadmin

ตักบาตรเติมบุญ
วันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ และกัลยาณมิตร

ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 216
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

วันนี้มีจำนวน 538 ชุด
ยอดรวมสะสม 64,913 ชุด

ภัตตาหารวันนี้
????หมี่ชมพูโบราณ
????ข้าวผัดกะเพราหน่อไม้ไก่/ไข่ต้ม/ไข่เจียว

✨วันนี้นำไปถวายพระสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์

และนำไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

และนำส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

???? หนึ่งคนให้ หลายคนรับครับ
????ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 คุณอรุณรุ่ง ยัญญลักษณ์
3 ครอบครัวฉลาดปรุ และกัลยาณมิตร
4 Supparatch Piyawatcharapun & William E. Heinecke
5 นางรุ่งเรือง นิลประดิษฐ์
6 คุณอตินุช ชุติฉัตรชัย
7 นางสุนิสา ด้วงนุ่ม
8 อุทิศแด่คุณสุกิจ​ เวสารัชชานนท์
9 น.ส.ปณิชา วุฒิกนกนันท์
10 อุทิศแด่คุณแม่กมลวรรณ อดุลยศิริกุล
11 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล, อุทิศแด่คุณป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
12 อุทิศแด่คุณปู่เป็งหลี แซ่โง้ว-คุณย่าปอจู แซ่แต้
13 คุณปรินทร อดุลยศิริกุลอุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ
14 คุณพนธกร เมธาวิชิต
15 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
16 คุณศรุดา บุญญรังสรรค์
17 พ่อครองศักดิ์ แม่ชูศรี ยายเหลี่ยม ตาสุวรรณ
18 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์ และครอบครัว
19 คุณชลวรรณ วงษ์อินทร์ และครอบครัว
20 คุณสตีเฟ่น ดักลาส
21 คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
22 คุณวงศ์วิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
23 อุทิศให้นายมนูญ กาญจนสิงห์
24 อุทิศให้นางประเทืองสุข กาญจนสิงห์
25 อุทิศให้นายชาญกิจ จุลกาญจน์
26 อุทิศให้นางอาภาพรรณ จุลกาญจน์
27 อุทิศให้นายชาญณรงค์ จุลกาญจน์
28 พญ.ฉัตรทิพย์ ธรรมวิวัฒน์ อุทิศให้ นายบุญชัย-นางพริ้มเพรา วินยางกูร
29 คุณอาทิตย์-คุณนันทวัน มณีขาว และขอให้ คุณพ่อบุญชัย-คุณแม่พริ้มเพรา วินยางกูร
30 คุณธนัชพร มณีขาว-คุณจิณณพัต ทองสา และอุทิศให้ คุณพ่อชอุ่ม-คุณแม่สวาท-ลุงอ่อง มณีขาว
31 คุณบงกชภรณ์ ผลาเหิม
32 คุณศิริวรรณ จารุพงศ์รัตน์
33 คุณชุติมณฑน์ พรสวัสดิ์ อุทิศให้พ่อสุบรรณ พรสวัสดิ์-แม่สว่าง พรสวัสดิ์
34 คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์ อุทิศแด่คุณพ่อจั้ยฮั้ว แซ่ตั้งและญาติทุกท่าน
35 คุณแสงประภาศรี​ ศิริน​ภาพร​
36 อุทิศให้ยายชี้-พ่อศิริ-ตาจันทร์-ญาติพี่น้องและบริวาร
37 คุณประยูร เขียวเปลื้อง, คุณอารยา นนทรีย์ และครอบครัว
38 คุณพรทิพย์-คุณทินกร-คุณเมธินี ชูวงศ์
39 คุณสกาวเดือน ตะหน่อง พร้อมครอบครัว
40 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
41 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
42 คุณศิริพร องค์ศรีตระกูล
43 ครอบครัวคล้ายชัง อุทิศให้ ร.ต.ประชุม คล้ายชัง(บิดา),ญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับ,เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติทุกท่าน
44 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัว
45 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว
46 คุณนารี ชีวะอิสระกุล- คุณบัณฑูร เอกบัณฑิต
47 คุณปรมาภรณ์ พรสี่และครอบครัว อุทิศให้คุณแม่ประคอง โอจงเพียร
48 คุณวรรณกร กีรสว่างพร
49 นายกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
50 คุณศักดา ศรีอารีย์กุลชัย
51 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS วันพระละ
52 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
53 พ.ต.อ.(พิเศษ)สนั่น วิมุกตานนท์
54 คุณกฤษฎา-คุณนัยนา​ สหเวชชภัณฑ์
55 อุทิศแด่คุณแม่พยงค์ จิตรสมสุข 3
56 คุณพิริยาสินี จุฬาสุวรรณ
57 คุณเพ็ญทิพ กฤษณะปัณณะ
58 คุณวิรัตน์ – คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
59 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
60 คุณดารา บุญต่อ
61 พญ.พัฒนี ศีตะจิตต์
62 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
63 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
64 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
65 คุณยรรยงและคุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
66 คุณปราโมทย์ พันธุ์โสภา
67 คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์
68 คุณชัชวาล พันธุ์โสภา
69 คุณศรินทร พันธุ์โสภา
70 คุณวีรพล นิติชาคร
71 คุณเพ็ญจันทร์ และคุณธัญภา เจียมกรกต
72 คุณสุภิตา พรมวรณ์
73 คุณนิตยา ฉันทวานิช
74 คุณเจริญ ฉันทวานิช
75 คุณปพน ฉันทวานิช
76 คุณณัชพล ฉันทวานิช
77 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
78 คุณยุวดี บุญสูง
79 คุณสุวัฒนา บุญสูง
80 คุณธนายุทธ ศรีอริยวัฒน์,คุณสิริกานต์ วงศ์ตั้งใจ
81 คุณรักชนนท์ จนิตส์
82 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
83 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
84 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
85 คุณจิรา เฉลียวเกรียงไกร
86 ข้าพเจ้านางละมัย + นายเกียรติ + นายดนัยนาถ + นายพิษณุ ลี้ประเสริฐ
87 นพ.มั่นอุดมพาณิชย์ และครอบครัว
88 คุณพรรณอร แพทย์สมาน
89 คุณดวงมณี ม่วงศรี
90 คุณมยุรี ชวนชม
91 คุณวชิรา ชวนชม
92 คุณรุจรวี การนา
93 นางจันทนา ม้าประเสริฐ อุทิศบุญแด่เจ้ากรรมนายเวร
94 น.ส. วาสนา ม้าประเสริฐ อุทิศบุญแด่เจ้ากรรมนายเวร
95 นางวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา อุทิศบุญแด่เจ้ากรรมนายเวร
96 นายยุทธนา เสน่ห์ลักษณา อุทิศบุญแด่เจ้ากรรมนายเวร
97 น.ส. ชญานิศา เสน่ห์ลักษณา อุทิศบุญแด่เจ้ากรรมนายเวร
98 คุณณัฐมณฑ์ พงศ์สุริยนันท์
99 คุณศิวาพร พงศ์สุริยนันท์
100 คุณฐาปนีย์ เรืองจิรนันท์
101 คุณนพรัตน์ และครอบครัว
102 คุณราพรรณ ทองรักขาว
103 คุณพีรวัส​ ถาวรลัญฉ์
104 อุทิศคุณพ่อประเทือง และคุณแม่สำรูณ องค์ศิลป์
105 พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน
106 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
107 คุณภารดี สุวรรณน้อย
108 คุณประภัสสร สุวรรณน้อย
109 คุณสุรีพร ศรีสวัสดิ์
110 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
111 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
112 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
113 คุณกัลย์วีร์ นิ่มสุวรรณ์
114 คุณพรทิพย์ เก่าเจริญ
115 คุณวรยส อนุวัตินุโชติกุล
116 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
117 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
118 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
119 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
120 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
121 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
122 คุณสิทธิเดช จันทร์สุขศรี
123 คุณสรวีร์ มุทุตานนท์และครอบครัว
124 อุทิศให้คุณพ่อเหรียญ-คุณแม่หลิ่น มุทุตานนท์
125 นายสวัสดิ์_นางรำไพ พวงเกษ
126 นายสุรกาญจน์ วินยางกูรและครอบครัว
127 อุทิศผลบุญกุศลให้แก่คุณพ่อบุญชัย-คุณแม่พริ้มเพรา วินยางกูร
128 คุณเพิ่มพูน เพชรพริ้ม และคุณซาย
129 คุณชนิษฐ์กุณช์ เพชรพริ้ม
130 คุณภิสรินธันญ์ เพชรพริ้ม
131 อุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อสมนึก เพชรพริ้ม คุณแม่สมใจ ยอดมณี
132 อุทิศบุญกุศลให้บิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านทุกภพทุกชาติ
133 คุณแม่อาเอง แซ่ตั้ง
134 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
135 คุณภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์
136 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
137 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
138 คุณนวรัตน์ เอกอารีศักดิ์
139 คุณวนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
140 พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ บุปผเวส
141 คุณสิริพิณ ใจดี และคณะ
142 คุณเรณุกา พันทวีศักดิ์ และครอบครัว
143 นส.ธนินท์ธร มาดี อุทิศให้คุณพ่อจรูญ มาดี
144 อุทิศให้ครูอาจารย์ เทวดา ทั้งหลาย
145 คุณบรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณ
146 คุณดาสินี ประทุมมาศ อุทิศให้ คุณพ่อสวาสดิ์ ประทุมมาศ
147 อุทิศให้ คุณแม่น้อย ประทุมมาศ
148 คุณพัทร์ศรัณย์ พิทยานุกูล
149 คุณสุดรัก จรรยาวงษ์ และครอบครัว
150 นางปุณยา จันทมาตย์
151 อุทิศคุณแม่สังวาลย์เพชร ณ นครพนม
152 คุณอริยา เลาหะพันธุ์และครอบครัว
153 นางสาวปวีณณัสม์ ชวนเสนีย์
154 คุณธนัชพร วงษ์วุฒิพงษ์ และครอบครัว และอุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
155 คุณศิริพร-คุณสมศรี อัคนิฐานันท์
156 คุณหทัยรัชย์ ไชยสัคคานนท์
157 คุณรภัทร เกตุสวัสดิ์
158 นายวิบูลย์ นรานันทน์
159 นางสาวรัตนา จิรสนธิการณ์
160 นางสาวภัคจิรา นรานันทน์
161 นางสาวภัสสรา นรานันทน์
162 นาย​กิตติ​ ไทย​สมบูรณ์​
163 คุณแม่​มะลิ​ ไทย​สมบูรณ์​
164 ดช.​ณัฐ​ดิษฐ์​ นิธิจิตรา​นันท์​
165 คุณพิสิษฐ์ เฉลิมโชติวงศ์
166 คุณวิราภรณ์ ทรัพย์วงศ์วินิจ
167 คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
168 คุณศันสนีย์ มีผล และครอบครัว
169 คุณยุวดี บุญสูง
170 คุณสุวัฒนา บุญสูง
171 คุณแม่เสงี่ยมจิตต์ ด่านวิวัฒน์
172 คุณจุฑามาศ มีประเสริฐ
173 คุณรัชฎา จริยะวรกุล
174 บริษัท อาร์เจเอนจิเนียริ่ง
175 คุณศิริลักษณ์
176 คุณปิยธิดา สุริยะรัตนพรหม
177 คุณพัชราวลัย ศรีวัชรานนท์
178 คุณณัตพร นักฟ้อนและครอบครัว
179 คุณมณีรัตน์ สุนทรเวชพงษ์
180 คุณฐิติมา เดียวสุรินทร์
181 คุณสมใจ ปัจจัยวาณิชกิจ และ คุณชูพันธ์ ชื่นอุไทย
182 คุณวนิช พันธุ์ยิ้ม
183 คุณวิภาวณีย์ พราวเนตร
184 โมโดยเฉลา-ฉัตรชัย-ฉัตรทิพย์ สวัสดิไชย และครอบครัว
185 คุณสมสวาท ภูตระกูล
186 คุณบุญตา เวียงสันเทียะ
187 คุณนพเก้า เรืองทวีป
188 คุณนภา แซ่สู
189 คุณณัฐฐาวดี เรืองทวีป
190 คุณวรรณา
191 คุณสมจิตต์ คุณจุฑาทิพ อินทรเสน
192 คุณอธิคุณ อินทรเสน
193 คุณภาวิณี อินทรเสน
194 คุณลักษณีบูลย์ สิริภัทราวรรณ
195 คุณเกศราภรณ์ ปานงาม
196 คุณสมหมาย​ ตันรัตนากร​
197 นางผู่ซิ้วเกี้ยว​ แซ่ผู่​
198 อุทิศให้คุณพ่อ​คี้กว้าง​ แซ่ด่าน​
199 คุณสมจิต​ ตันรัตนากร​
200 คุณสมศักดิ์​ ตันรัตนากร​
201 คุณธนกฤต​ ตันรัตนากร
202 คุณบุณยกร​ ตันรัตนากร
203 คุณสมสุข​ มะนะสุทธิ์
204 คุณพรภวิษณ์​ มะนะสุทธิ์
205 คุณธนภรณ์ บัวศรี
206 อุทิศส่วนบุญกุศลให้คุณพ่อศรีโหม้-คุณแม่บุญศรี​ อินทรัตน์
207 พอ.(พิเศษ)ปรีชา น้อยนวล
208 คุณจีระนันท์ อินทรเสน
209 คุณปิยธิดา พนมฤทธิ์
210 นายธนูชัย ไชยสมบูรณ์
211 นางอรทัย ไชยสมบูรณ์
212 คุณกุลธิดา เล้าชัยวัฒน์
213 คุณดวงแก้ว สมหวัง
214 คุณศิวนาถ เดชพารินทร์ และคุณกฤษณาพร เดชพารินทร์ และคุณปวิช เดชพารินท
215 คุณสุปราณี สุโรจน์รัตน์
216 คุณสุวิภา สุโรจน์รัตน์
217 นายอภิชาติ -นางรุ่งทิพย์ ขันติกุลานนท์ น้องมารวย
218 อุทิศบุญให้คุณพ่อชิต แซ่ลิ้ม
219 อุทิศบุญให้คุณน้า นิภา พูนสิทธิศักดิ์
220 คุณแม่สุดา พูนสิทธิศักดิ์
221 เบญจมา พูนสิทธิศักดิ์
222 คุณวนิดา พูนสิทธิศักดิ์
223 คุณชิรารัตน์ แก้วน้ำ
224 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัยและครอบครัว อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
225 คุณศศกร มนทิรามาลัยและครอบครัว อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
226 คุณกมล มนทิรามาลัย
227 คุณพีระพล มนทิรามาลัย
228 คุณเปรมจิต เจียมเจริญเดช
229 นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร
230 นางสาวพิมพ์กมน ธนทรัพย์วรากร
231 เด็กชายณัฐพัชญ์ ธนทรัพย์วรากร
232 นายพัชรวัฒน์ ธนทรัพย์วรากร
233 น.ส รัฐิมา พัฒนเจริญ
234 น.ส ภัคกร โพธิ์บุญ
235 คุณภุชงค์ ทองสันติ
236 คุณณรงค์ ทองสันติ
237 คุณเสวก เทียนบูชา – คุณกรปภา ดิลกเลิศรัตน์
238 อุทิศให้ผู้ล่วงลับครอบครัวเทียนบูชา
239 อุทิศให้ผู้ล่วงลับครอบครัวดิลกเลิศรัตน์
240 นางสาวรุ่งทิพย์ เฉลิมรัตนพงษ์
241 นางมาลัย ประยงค์พันธ์
242 นางมาลี สุมิตรวสันต์
243 นายสมชาย ประยงค์พันธ์
244 นางสุดารัตน์ กิจสิพงษ์
245 นางสาวปัทมา จันทวิมล
246 คุณกัลยาณี-คุณอริสรา-คุณบรรพต
247 น.ส.พจนกร สืบญาติและครอบครัว
248 นางสมถวิล หาญพล ธิดาและบุตร

รูปเพิ่มเติม
https://drive.google.com/…/1slAjLcjSBXZLv5ijc4e1T33IFGp-YLrM

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

ขอเชิญชวนร่วมตักบาตรเติมบุญ วันพระใหญ่ วันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม นี้

ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ
สร้างใจให้เป็นสุข สะสมบารมี เตรียมเสบียงบุญทุกวันพระด้วยกันนะครับ

กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ

IMG_7758

IMG_7762

IMG_7765

IMG_7764

IMG_7763

IMG_7762

IMG_7761

IMG_7760