อีก 3 วันเท่านั้น!! ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 156

อีก 3 วันเท่านั้น!! ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 156
พฤศจิกายน 25, 2021 superadmin

อีก 3 วันเท่านั้น!!
ตักบาตรเติมบุญ รวม 26,887 ชุด
ครั้งที่ 156 จำนวน 169 ชุด
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

1คนให้หลายคนรับ บุญหลายเท่าทวีคูณ

ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ สามเณร วัดปทุมวนาราม

และมอบให้บุคลากรทางการแพทย์กว่า 28 โรงพยาบาล

อาทิ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลฯ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลเเพทย์ปัญญา โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา และเทพารักษ์ คลีนิคเเพทย์พัฒนา สถาบันไตภูมิ ราชนครินทร์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน

สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เพื่อประทานขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์

🙏อนุโมทนากับผู้ร่วมบุญทุกท่านนะคะ 🙏

ภัตตาหารถวายเพลวันนี้
⭐️ข้าวแกงคั่วอกไก่ใส่ฟักทอง ไข่ต้ม
⭐️ข้าวอกไก่ผัดบวบใส่ไข่ ไข่ต้ม
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
จำนวน 169 กล่อง

1 คุณพ่อดำรงค์-คุณแม่ชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย
2 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
3 อุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อถวิล บุญญรังสรรค์
4 คุณพนธกร-เมธาวิชิต-เวธกา อุทิศให้คุณพ่อถวิล บุญญรังสรรค์
5 วรัท เยาวภา ณิรดา กนกชล ภากรรุ่งเรือง อุทิศให้คุณพ่อแสง ภากรรุ่งเรือง
6 คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา และครอบครัว
7 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
8 คุณธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์-คุณอนล ธรเลิศพิมล
9 คุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
10 อุทิศแด่Mr. Taiyo Hasegawa
11 อุทิศแด่คุณอุกฤษฎ์ วรวงศ์วสุ
12 คุณอริยา ชรินรัตนา
13 คุณกาณฑ์ พัสตราวนิช
14 คุณกนกพร พัสตราวนิช
15 คุณญาณากร พัสตราวนิช
16 ครอบครัวคุณพ่อมานะคุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
17 คุณมยุรี ศิริวัจนางกูร
18 คุณสุรเดช ศิริวัจนางกูร
19 คุณปิยะพงษ์ ศิริวัจนางกูร
20 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
21 คุณกาญจนา บุญสาย
22 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
23 คุณพ่อเกียงทิว แซ่โง้ว
24 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
25 อุทิศให้ คุณธนากร กฤษณะประยูร
26 คุณพสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์
27 คุณรัตตินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
28 คุณกานต์สินี ยศะกุลเสฏฐ์
29 คุณนิธินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
30 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
31 คูณจุฑามาศ สุขบรรเทิง
32 คูณอธิวัตร หัชลีฬหา
33 คูณเควิน หัชลีฬหา
34 คุณวิดนู พินิตอาภากรณ์
35 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุลและคุณป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
36 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
37 คุณวรรณกร กีรสว่างพร
38 คุณเพ็ญทิพ กฤษณะปัณณะ
39 คุณประชา ปฏิสัมพิทา
40 คุณมยุรี ปฏิสัมพิทา
41 คุณณัฏฐ์ธนัชญ์ ปฏิสัมพิทา
42 คุณสมบูรณ์ รัตโนทยานนท์
43 อุทิศแด่คุณแม่นงนุช สินธุ์ชัย(เฉยศิริ)
44 คุณกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
45 หลวงพ่อชา สุภัทโท
46 คุณสุภัทรา สังวรวุฒิคุณ และ Mr.Chen Wei Ju
47 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
48 ขออุทิศให้ คุณพ่อ ฮั้งกี แซ่โง้ว และ ลุงทวี มีมาก
49 คุณกฤษณ์-คุณวิลาสินี-คุณอันนา-คุณอรวรา กล้าตลุมบอน
50 คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์-คุณศรินทร พันธุ์โสภา
51 อุทิศให้คุณตาเล็ก คุณยายทองใบ เพ็ชรนารี
52 ครอบครัวชลวรรณ
53 คุณดนุชา – คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร และครอบครัว
54 อุทิศแด่ คุณพิมพิมล งั่นบุญศรี
55 คุณขนิษฐา อุปถัมภานนท์
56 คุณกองกาญจน์ อเนกวิทยากิจ
57 คุณธีรรัตน์ คุณัตถานนท์
58 คุณครูรวีวรรณ แสงเทียนชัย
59 คุณวิบูลย์ศักดิ์-คุณมาลินี- คุณมัลลิกา สิริโยธิน
60 อุทิศให้บิดานายแสง สกุลวิทยาสุข(เส็ง)
61 คุณรุ่งนภา โสมนัส
62 คุณหมอทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์
63 คุณอมร วานิชสัมพันธ์
64 อุทิศบุญกุศลให้คุณแม่ สุภาดา วานิชสัมพันธ์
65 คุณจันทนา วานิชสัมพันธ์
66 คุณธนินท์ธร มาดี
67 คุณนิตยา ฉันทวานิช
68 คุณเจริญ ฉันทวานิช
69 คุณปพน ฉันทวานิช
70 คุณณัชพล ฉันทวานิช
71 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
72 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข
73 คุณสมเกียรติ – คุณพชร สกุลวิทยาสุข
74 คุณทัศนีย์ ชินสุวพลา

รูปเพิ่มเติม

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

ทุกท่าน สามารถให้ D Choice เป็นตัวแทนสะพานบุญ

โดยสั่งชุดภัตตาหารเพื่อสุขภาพถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ ชุดละ 69 บาท

#บริการถวายให้ที่วัด พร้อมส่งภาพชุดภัตตาหารพิมพ์ชื่อเจ้าภาพบนกล่องทุกวัน

ติดต่อ
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️086-884-2449

Dchoiceอร่อยทุกที่
มูลนิธิธรรมดี

IMG_0023 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0031