ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 172 จำนวน 723 กล่อง

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 172 จำนวน 723 กล่อง
พฤษภาคม 17, 2022 superadmin

วันนี้…วันวิสาขบูชา
วันสำคัญทางพุทธศาสนา 🙏

น้อมบุญให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันค่ะ

เป็นวันที่ตรงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า ที่ท่านทรงค้นพบหาทางดับทุกข์

ทรงเเสดงหลักธรรมสำคัญ คือ อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

น้อมบุญจากการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 172
อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

ภัตตาหารวันนี้
🌟ข้าวเขียวหวานไก่/ไข่ต้ม
🌟ข้าวทอดมันปลาอินทรีย์
🌟ผัดมักกะโรนี+ซอสเซจรมควัน

วันนี้ 723 กล่อง
ยอดรวมสะสม 36,071 กล่อง

นำไปถวายพระสงฆ์ ที่วัดปทุมวนาราม และส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย

อนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ 🙏🙏🙏

1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร
3 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
4 คุณปราโมทย์ พันธุ์โสภา
5 คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์
6 คุณชัชวาล พันธุ์โสภา
7 คุณศรินทร พันธุ์โสภา
8 คุณวีรพล นิติชาคร
9 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
10 คุณกมลวรรณ อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
11 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุลม-อุทิศแด่ป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
12 คุณภาวิณี แก้วหนองโพธิ์ อุทิศแม่จำรัส แก้วหนองโพธิ์
13 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัว
14 คุณอุบล ภานทัศนาภร
15 คุณประนอม อดิศัยปัญญา
16 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
17 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
18 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
19 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
20 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
21 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
22 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
23 น.ส.จินดา มากคำ
24 คุณวิรัตน์ และ คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
25 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
26 คุณดารา บุญต่อ
27 นาย กิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
28 นายธรณ์เทพ สกุลอำนวยชัย
29 นางสาวอภิญญา สกุลอำนวยชัย
30 นางสาววริษา สกุลอำนวยชัย
31 นายชุมพล นางฐิติกาญจน์ สกุลอำนวยชัย
32 คุณโชติกา ปิยะนาวิน
33 คุณศศิภา ปิยะนาวิน
34 คุณณัฐฐาวดี เรืองทวีป
35 ครอบครังเฮ้งเจริญเลิศ
36 คุณอารีรัตน์ เจริญลา
37 คุณเสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ – คุณกรวิทย์ วัฒนามนตรี
38 คุณกนกวรรณ สมบัติเปี่ยม
39 คุณวิบูลย์ศักดิ์-คุณมาลินี-คุณมัลลิกา สิริโยธิน
40 ครอบครัววงษ์อินทร์ เมฆพยัพ
41 คุณชลวรรณ วงษ์อินทร์
42 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
43 อุทิศแด่คุณแม่นงนุช สินธุ์ชัย (เฉยศิริ)
44 นายบัญชา วังทิพย์รักษ์ อุทิศแด่ นายไฮ้ซ้ง แซ่เฮ้ง
45 นางอัญชลี วังทิพย์รักษ์ อุทิศแด่ นางแอ ภาณุวงศกร
46 นายปุญญพัฒน์ วังทิพย์รักษ์ อุทิศแด่ นายเจริญ ภาณุวงศกร
47 คุณรักชนนท์ จนิตส์
48 น.ส.ศิริรัตน์ ชาวนา
49 จ.ส.อ.ประภาส อุทัยวรรณ
50 นายชยานนท์ จำลองราษฎร์
51 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
52 Supparatch Piyawatcharapun & Robert RYE
53 นายเสกสรรค์ สร้อยอุดม
54 คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์
55 คุณรุจรวี การนา
56 นายพิเชษฐ์ สกุลศรีประเสริฐ และครอบครัว
57 นางอนิสา ถาวรลัญฉ์
58 นายสุกืจ​ เวสารัชชานนท์​
59 นายไพรัชถาวรลัญฉ์
60 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
61 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
62 คุณนวรัตน์ เอกอารีศักดิ์
63 นายทนงศักดิ์ อังคณาวิศัลย์
64 นางฐาปณีย์ อังคณาวิศัลย์
65 นางสำเนียง แซ่ล้อ
66 นางจิตรา โชติกวรางกูร
67 นางสาววาริศา อังคณาวิศัลย์
68 นายกวิน อังคณาวิศัลย์
69 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
70 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
71 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
72 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
73 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
74 น.ส.วรรณกร กีรสว่างพร
75 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS
76 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
77 แม่ชวนพิศ นิติศิริ และครอบครัว อุทิศให้ พ่อไพศาล นิติศิริ
78 อุทิศแด่นายเกงย่ง แซ่จิว และเจ้ากรรมนายเวร
79 นายอภิชาติ-รุ่งทิพย์ ขันติกุลานนท์และน้องมารวย
80 คุณสุธิชา พงศ์สุวรรณ
81 Miss Aye Aye Aung
82 คุณเพ็ญทิพ กฤษณะปัณณะ
83 คุณประนอม อดิศัยปัญญา
84 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
85 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
86 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
87 นางจรูญศรี อนรรฆอร
88 นายปรีชา อนรรฆอร
89 น.ส กระหรัดเพชร อนรรฆอร
90 น.ส ชฎารัตน์ อนรรฆอร
91 คุณธนรุ่ง ธนธิติ (บ็อบ)
92 คุณพรทิพย์ ชูวงศ์
93 คุณทินกร ชูวงศ์
94 คุณเมธินี ชูวงศ์
95 คุณพัทร์ศรัณย์ พิทยานุกูล
96 นายอาทิตย์ – นางนันทวัน มณีขาว
97 น.ส. ธนัชพร มณีขาว
98 คุณเมธี งามพงศ์วาณิชสุเมธ งามพงศ์วาณิช
99 คุณภูมิรพี งามพงศ์วาณิช
100 คุณปริญญ์ งามพงศ์วาณิช
101 คุณลินดา สมสุขเจริญ
102 คุณรินรดา สมสุขเจริญ
103 คุณการิน สมสุขเจริญ
104 น.ส.พรระวี ดวงพัสตรา พิศพาณี Stompor ดวงพัสตราและครอบครัว
105 คุณวงศ์วิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
106 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
107 คุณจิตรลดา วัฒนปัญญาสกุล
108 อุทิศให้คุณพ่อศรีณรงค์ วสุนันต์และคุณแม่ปักคำ วสุนันต์
109 คุณสุภัทรา เพิ่มมณีนิล
110 น้อมบุญให้ คุณพ่อเตียงเปียะ แซ่เลี้ยว คุณแม่เหรียญ เลี้ยวธรรมาคุณ
111 น้อมบุญให้คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
112 น้อมบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
113 คุณจินดา มากคำ
114 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
115 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
116 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
117 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
118 คุณโสธิดา เตชสุจริตสุนทร
119 คุณวัชรศักดิ์
120 คุณอัษฎารัตน์ คูรัตน์ – คุณธนียา ลอยสุวรรณ
121 คุณวรรณวิมล ชูศูนย์
122 น.ส.ณัฐนันท์ ศาลางาม
123 นายนฤดม นางสุสุภารัตน์ น.ส.สุพิชญา โรจนะหัสดิน เทวดารักษาตนและเจ้ากรรมนายเวร
124 อุทิศบุญแด่นายสุรพล ปัญญ์บุศกุลและดร.นิตินัย ปัญญ์บุศยกุล เจ้ากรรมนายเวร
125 นางอนงค์ ปัญญ์บุศยกุลเทวดารักษาตนและเจ้ากรรมนายเวร
126 คุณศศนันท์ สตาภิรมย์และครอบครัว
127 คุณพัทร์ศรัณย์ พิทยานุกูล
128 ด.ช. บุณยกร รอดบุญ
129 และนางกรชวัล รอดบุญ
130 อุทิศให้แก่ นายสิริ รอดบุญ
131 คุณเพิ่มพูน เพชรพริ้ม และคุณเซฟ
132 คุณชนิษฐ์กุณช์ เพชรพริ้ม
133 คุณภิสรินธันญ์ เพชรพริ้ม
134 อุทิศบุญให้คุณพ่อ และคุณพ่อสมนึก เพชรพริ้ม
135 อุทิศบุญให้คุณแม่ และคุณแม่สมใจ-คุณน้าสมบูรณ์ ยอดมณี
136 คุณสมศรี-คุณศิริพร อัคนิฐานันท์
137 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัยและครอบครัว
138 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
139 คุณศศกร มนทิรามาลัย
140 คุณศศกร มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
141 คุณกมล มนทิรามาลัย
142 คุณพีระพล มนทิรามาลัย
143 คุณวรพนิต จันทรประสิทธิ์
144 คุณฉวีวรรณ อาชวนิยุต
145 คุณลัดดา กุลยบุตร
146 คุณสรวีร์ มุทุตานนท์และครอบครัว
147 อุทิศให้นายเหรียญ-นางหลิ่น มุทุตานนท์
148 อุทิศให้นางเซี่ยมท้อ แซ่อั้ง
149 คุณชลอศักดิ์-คุณสุเมธ-คุณอภิชญา-คุณนรวิทย์ เอนกสัมพันธ์
150 คุณสุปราณี เกษมสุพัฒน์
151 อุทิศให้ คุณพ่อเจนกิจสังวาลย์พจน์
152 คุณบุญสม สังวาลย์พจน์
153 คุณวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ
154 คุณธริณี ชื่นสุวรรณ
155 คุณวรธันย์ ชื่นสุวรรณ
156 คุณแม่ประจวบ นวลศรี
157 นางยุพิน แซ่เฮง
158 นางอุไร วุฒิไกรวิทย์
159 นายสุวิทย์ วุฒิไกรวิทย์
160 นพ. วสวัตติ์ วุฒิไกรวิทย์
161 นพ. พศวัต วุฒิไกรวิทย์
162 พญ. นันทนัช วุฒิไกรวิทย์
163 คุณรมิดา เกษมวิสุทธิ์
164 คุณอัญมณี อรุณรัตน์
165 คุณชุมพล เตชสุจริตสุนทร
166 คุณสมลักษณ์ เตชสุจริตสุนทร
167 คุณธีรานุช เตชสุจริตสุนทร
168 คุณบริวัตร เตชสุจริตสุนทร
169 อุทิศให้ยายชื้-พ่อศิริ-ตาจันทร์ ครอบครัวและญาติพี่น้อง
170 คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
171 คุณกรรณา อรุณแขงามใส
172 คุณณรัตน์ ประสาธน์วนิช
173 คุณประไพ มิลินทางกูร
174 คุณนพพล มิลินทางกูร
175 คุณนพพร มิลินทางกูร
176 คุณปัทมา ตีวกุล
177 คุณปิยะวรรณ มิลินทางกูร
178 อุทิศแด่นางสมปอง สกุลสิงห์
179 คุณวนันธร มิลินทางกูร
180 คุณอรรณพ มิลินทางกูร
181 ด.ญ.วริศรา จินตนาวัน
182 คุณธาวิน ตีวกุล
183 คุณปิลันธนา ศรีสินรุ่งเรือง
184 คุณอัตตสิทธ์ นิลโมจน์ และ ครอบครัว
185 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
186 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
187 คุณสุภาพ ชลวีระวงษ์และครอบครัว
188 คุณณัฏฐ์ภิชา กฤษณะประยูร
189 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
190 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
191 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
192 คุณภารดี สุวรรณน้อย
193 คุณประภัสสร สุวรรณน้อย
194 คุณสุรีพร ศรีสวัสดิ์
195 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
196 คุณศุภภีพงศ์ เกาไศยนันท์ และคุณปนิษฐา พจน์ชพรกุล
197 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
198 คุณยรรยง จูอนุวัฒนกุล
199 คุณหมอทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์
200 คุณนิตยา ฉันทวานิช
201 คุณเจริญ ฉันทวานิช
202 คุณปพน ฉันทวานิช
203 คุณณัชพล ฉันทวานิช
204 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
205 ครอบครัวคุณณัฐวุฒิ ภญ.อัจฉรีย์ วิเศษศิริ
206 ครอบครัวคุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
207 ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ และครอบครัว
208 คุณวรวุฒิ ดำรงค์วัฒนโภคิน
209 น.ส.นภวรรณ นายธีระ กาจธีระเวคิน
210 นางชิสาสด วรรณชาติและครอบครัว
211 คุณอาภรณ์ กาญจนิมมาน และบุตรหลาน
212 คุณธนัญธร ปัญเจียง
213 พุท ธัม สงฆ์ บุพการี บูรพาจารย์อาจาริย บูรพกษัตริยวงศ์ เทวตา ญาติกา สัพเพสัพตา กัลยาณมิตตา
214 คุณจตุพงศ์ โอมอารักษ์ และครอบครัว
215 คุณกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
216 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
217 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
218 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
219 คุณอารดี โชควารีพร
220 คุณประภัสสร พรหมสุวรรณศิริ
221 จิตรลดา
222 คุณเปรมิกา กมลาศสกุล
223 คุณยุ้ย วริณศาฏ์ ปริญญานุสรณ์
224 คุณทรงชัย ประสาธน์วนิช
225 นางนันทวัน มณีขาวและครอบครัว
226 อลิสา แท่งทอง อุทิศให้คุณพ่อบุญรอด-คุณแม่สุนีย์ -คุณสมศักดิ์ (พี่)แท่งทอง
227 คุณเกสินี อันทานุวัฒน์
228 คุณยุวดี บุญสูง
229 คุณสุวัฒนา บุญสูง
230 คุณปิยธิดา พนมฤทธิ์
231 พ.ต.อ.วิชา ชั้นไพบูลย์
232 นายชัชนาท ชั้นไพบูลย์
233 น.ส.จงกลนี ชั้นไพบูลย์
234 น.ส.วรุณ ชั้นไพบูลย์
235 น.ส.สุจิตดา ชั้นไพบูลย์
236 น.ส.จารุเนตร ชั้นไพบูลย์
237 นางดรุณี ชั้นไพบูลย์
238 คุณเบญจมินทร์ พินธุสาร
239 คุณจณิสตา พินธุสาร
240 คุณตราชู พินธุสาร (เบียร์)
241คุณพ่อ ไพบูลย์ ริ้วจรูญ
242คุณแม่ไซ้เตียง ศรีระจันทร์
243พลอากาศตรี สมโภชน์ ปานสกุล และครอบครัว

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

กราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

ติดต่อ
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️092-956-1145

IMG_2494 IMG_2495 IMG_2496 IMG_2497 IMG_2498 IMG_2499 IMG_2500 IMG_2501 IMG_2502 IMG_2503 IMG_2504