ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 177 จำนวน 767 กล่อง

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 177 จำนวน 767 กล่อง
มิถุนายน 22, 2022 superadmin

🙏วันนี้..วันพระ🙏
🌜 แรม 8 ค่ำ เดือน 7🌛
❤️เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยการให้ ❤️

✨ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

✨ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 177
✨วันพระ พุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ภัตตาหารวันนี้
🌟ข้าวไข่พะโล้เต้าหู้ไก่
🌟ข้าวอกไก่ผัดพริกหวาน/ไข่ดาว
🌟ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

วันนี้ 767 กล่อง
ยอดรวมสะสม 39,195 กล่อง

นำไปถวายพระสงฆ์ ที่วัดปทุมวนาราม และส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สภากาชาดไทย

และนำไปถวายที่โรงพยาบาลสงฆ์

อนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ 🙏🙏🙏

1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร
3 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
4 ร.ต.ต. สุวิทย์ สัจจหทยาศรม
5 นาง สุนิสา ด้วงนุ่ม
6 Supparatch Piyawatcharapun & Mark BOWLING
7 นายเสกสรรค์ สร้อยอุดม และครอบครัว
8 คุณกฤษฎา-คุณนัยนา สหเวชชภัณฑ์
9 นางสาวพรทิพย์เก่าเจริญ
10 น.ส.วรรณกร กีรสว่างพร
11 คุณกาญจนา​ บุญ​สาย​และครอบครัว
12 คุณพนธกร เมธาวิชิต
13 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
14 คุณศรุดา บุญญรังสรรค์
15 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
16 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
17 นายกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
18 คุณวไลพร ถาวรวันชัย
19 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS
20 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
21 นางเฮียง ชินปรีชา
22 คุณวิรัตน์ และ คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
23 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
24 คุณดารา บุญต่อ
25 อุทิศให้ คุณแม่ชุนหล่าน แซ่ฉี
26 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
27 คุณโชติกา ปิยะนาวิน
28 คุณศศิภา ปิยะนาวิน
29 คุณรุจรวี การนา
30 นางสาวมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์ อุทิศให้คุณพ่อจั้ยฮั้ว แซ่ตั้ง
31 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว
32 คุณสุภัทรา เพิ่มมณีนิล
33 น้อมบุญแด่ คุณพ่อเตียงเปียะ แซ่เลี้ยว และคุณแม่เหรียญ เลี้ยวธรรมาคุณ
34 น้อมบุญแด่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
35 น้อมบุญแด่ เจ้ากรรมนายเวร
36 คุณประนอม อดิศัยปัญญา
37 อุทิศแด่คุณแม่นงนช สินธุ์ชัย(เฉยศิริ)
38 คุณพรทิพย์ -คุณทินกร-คุณเมธินี ชูวงศ์
39 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
40 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
41 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
42 คุณกมลวรรณ อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
43 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล,อุทิศแด่ป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
44 คุณภาวิณี แก้วหนองโพธิ์ อุทิศแม่จำรัส แก้วหนองโพธิ์
45 คุณวิบูลย์ศักดิ์-มาลินี-มัลลิกา สิริโยธิน
46 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
47 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
48 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
49 น.ส.เสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ อุทิศพ่อประเทืองแม่สำรูณ องค์ศิลป์
50 อุทิศแด่คุณแม่พยงค์ จิตรสมสุข
51 นายอาทร-นางมยุรี พิทันโชติ
52 น.ส.รัชนี พิทันโชติ
53 นายสิทธิศักดิ์ สุรเจตน์วิชิต และนางเปรมิกา กมลาศสกุล
54 คุณวงศ์วิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
55 คุณศศนันท์ สตาภิรมย์และครอบครัว
56 คุณอัญมณี อรุณรัตน์
57 คุณณรัตน์ ประสาธน์วนิช
58 คุณสมสวาท ภูตระกูล และคุณบุญตา เวียงสันเทียะ
59 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัว
60 คุณอุทัยวรรณ เดชสมฤทธิ์ฤทัย
61 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุล และครอบครัว
62 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
63 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
64 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
65 คุณอนิสา​ ถาวรลัญฉ์
66 อุทิศให้ยายชี้-พ่อศิริ-ตาจันทร์ ครอบครัวและญาติพี่น้อง
67 นส.ธนินท์ธร มาดี อุทิศให้คุณพ่อจรูญ มาดี และ นายวิเทศ บุตรกตัญญู
68 คุณกัญชพร ลักษมีจันทร์พร และคุณศุภรัตน์ ตันติปริมงคล
69 คุณขนิษฐา อุปถัมภานนท์
70 คุณกองกาญจน์ อเนกวิทยากิจ
71 ผู้ถวายนายสุกิจ​ เวสารัชชานนท์อุทิศเจ้ากรรมนายเวร
72 คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัย-คุณวรจักร คุปต์ถาวรฤกษ์
73 คุณสินไชย-คุณธัญวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
74 คุณธีรพิชญ์ คุปต์ถาวรฤกษ์
75 คุณสุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์
76 คุณสรวีร์ มุทุตานนท์และครอบครัว
77 คุณณัฐฐาน์ ฐิติภิรมย์ถาวร และครอบครัว
78 คุณโชติรส และคุณเขมจิรา พันธุ์โภคา
79 คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา
80 คุณชญานิศา เสน่ห์ลักษณา
81 คุณยุทธนา เสน่ห์ลักษณา
82 คุณวาสนา ม้าประเสริฐ
83 คุณจันทนา ม้าประเสริฐ
84 อุทิศบุญแด่คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
85 คุณปราโมทย์ พันธุ์โสภา
86 คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์
87 คุณชัชวาล พันธุ์โสภา
88 คุณศรินทร พันธุ์โสภา
89 คุณวีรพล นิติชาคร
90 คุณณภัทร บัณฑิตกานต์
91 คุณสุปราณี สุโรจน์รัตน์
92 คุณสุวิภา สุโรจน์รัตน์
93 คุณนิรมล นิ่มการุญ
94 คุณวิมลมาศ นิ่มการุญ
95 คุณจิรัชญา นิ่มการุญ
96 คุณรวิวรรณ ผลอนันต์
97 คุณนันทพันธ์ เรืองจิรนันท์
98 คุณณัฐมณฑ์ พงศ์สุริยนันท์
99 คุณนารี ชีวะอิสระกุล และ คุณบัณฑูร เอกบัณฑิต
100 คุณกฤษณา นิลศรี
101 คุณสุวลัย บุญเลื่อง
102 คุณกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
103 คุณจิตริณี วิชชุดากร
104 คุณรุ่งทิพย์ เฉลิมรัตนพงศ์
105 คุณพิกุล เกตุพันธ์
106 คุณพลอยพรหม อบแพทย์
107 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
108 คุณจินตนา หาญทวีพันธุ์
109 นายอาทิตย์ – นางนันทวัน มณีขาว
110 น.ส.ธนัชพร มณีขาว กับ นายจิณณพัต ทองสา
111 คุณปิยธิดา พนมฤทธิ์
112 คุณแม่แสงฉาย ฉลาดสุนทรวาที
113 ครอบครัวคุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรีอรุณไพโรจน์
114 อุทิศบุญกุศลให้คุณยายซิ้วลั้ง คุณตาเกียสูน โง้วตระกูล
115 อุทิศบุญกุศลให้ คุณย่านกแก้ว คุณปู่โหล่ยฉ่องกิ๊ด อรุณไพโรจน์
116 ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
117 พญ.พัฒนี ศีตะจิตต์
118 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
119 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
120 คุณจินดา มากคำ
121 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
122 คุณภารดี สุวรรณน้อย
123 คุณประภัสสร สุวรรณน้อย
124 คุณสุรีพร ศรีสวัสดิ์
125 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
126 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
127 คุณยรรยงและคุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
128 คุณหมอทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์
129 คุณนิตยา ฉันทวานิช
130 คุณเจริญ ฉันทวานิช
131 คุณปพน ฉันทวานิช
132 คุณณัชพล ฉันทวานิช
133 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
134 ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ และครอบครัว
135 คุณวรวุฒิ ดำรงค์วัฒนโภคิน
136 พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน
137 คุณธัญภา เจียมกรกต
138 นายกิตติธัช-นางปวีณกร พันโยธา อุทิศบุญให้คุณแม่ราตรี อารีรอบ
139 คุณเกษรา โหราศาสตร์
140 ด.ญ.ชาคริยา โหราศาสตร์
141 คุณอิศเรศ วินิจฉัยกุลและครอบครัว
142 คุณแม่ปราณี วรรณเลิศสกุล
143 คุณสิริรัตน์ วงศ์ชวนนท์
144 คุณพิมพ์ลดา ปิยะวินพันธ์
145 คุณวิไล เกษมดาย
146 นางมาลัย ประยงค์พันธ์
147 นางมาลี สุมิตรวสันต์
148 นางสุดารัตน์ กิจสิพงษ์
149 นางสาวบรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
150 คุณพรพรรณ หล่อประเสริฐกุล
151 คุณสุรัตน์ หล่อประเสริฐกุล
152 คุณอนันตา ส่งแสงเติม อุทิศให้ คุณพ่อประวิณ ส่งแสงเติม
153 คุณกัญณัฏฐ์ ประสพสวัสดิ์
154 นางสาว ปวีณณัสม์ ขวนเสนีย์
155 คุณศศิธร​ เขียวกอ​
156 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
157 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
158 คุณพัทร์ศรัณย์ พิทยานุกูล
159 คุณสมใจ ปัจจัยวาณิชกิจ
160 นายอรรณพ รุจิพานิช
161 น.ส.ภูรดา ภคภูมิเกียรติคุณ
162 คุณสมศรี-คุณศิริพร อัคนิฐานันท์
163 นางสาวชนันสิริ อิทธิกิตติกุล
164 คุณรมิดา เกษมวิสุทธิ์
165 คุณปุณยา จันทมาตย์
166 อุทิศให้ คุณแม่สังวาลย์เพชร ณ นครพนม
167 นาวาโทธนกฤต จันทมาตย์
168 ด.ญ.นรมน จันทมาตย์
169 ด.ญ.ปัทมนิภา จันทมาตย์
170 คุณอัศวภัทร์ อัศวบุญญะวัชร์
171 นายอภิชาติ -รุ่งทิพย์ ขันติกุลานนท์ น้องมารวย
172 นายอิทธิกร ตันติชวลิต
173 นายนฤดม นางสุภารัตน์ น.ส.สุพิชญา โรจนะหัสดิน เทวดารักษาตนและเจ้ากรรมนายเวร
174 คุณประไพ มิลินทางกูร
175 คุณนพพล มิลินทางกูร
176 คุณปัทมา ตีวกุล
177 คุณนพพร มิลินทางกูร
178 คุณปิยะวรรณ มิลินทางกูร
179 คุณวนันธร มิลินทางกูร
180 ด.ญ.วริศรา จินตนาวัน
181 คุณอรรณพ มิลินทางกูร
182 อุทิศส่วนกุศลแด่นางสมปอง สกุลสิงห์
183 คุณสุมิดา พันธุ์กระวี
184 คุณจันทิมา สุขสกุลชัย
185 คุณอุทาธิพ บัวเคล้า
186 นางสาวขนิษฐา พาสุกรี
187 นางสาวจิรา เฉลียวเกรียงไกร
188 ศุภรัฐ สุขพยัคฆ์และครอบครัว อุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อ ณรงค์ สุขพยัคฆ์
189 นริสา ติยะสุขสวัสดิ์และครอบครัว อุทิศบุญกุศลให้คุณแม่ บุษรินทร์ แซ่ตั้ง
190 คุณยุวดี บุญสูง
191 อุทิศให้ คุณพ่อสมบัติ บุญสูง
192 อุทิศให้ คุณสมลักษณ์ อัญสกุล
193 อุทิศให้ คุณประพัฒน์ บุญสูง
194 คุณโอกาส – คุณกัญญา ไกรวีระเดชาชัย
195 ครอบครัว ธนาภูเศรษฐ์ และพงศ์ธรรมรัตน์
196 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
197 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
198 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
199 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
200 คุณนพเก้า เรืองทวีป
201 คุณนภา แซ่สู
202 คุณณัฐฐาวดี เรืองทวีป
203 คุณปัทมา เลี้ยงสุขสันต์
204 คุณปราณี เร่งเร็ว
205 นายอาทิตย์ ชีวณิชชากร – นางสาวขวัญเรือน วงษ์ไทย
206 น.ส. อุไร ฉัตรวัฒนานนท์
207 น.ส. พิมพ์ลภัส ฉัตรวัฒนานนท์
208 นาย ณัฐภัทร ฉัตรวัฒนานนท์
209 คุณศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช
210 คุณเสาวลักษณ์ จึงยิ่งสมบูรณ์ดี
211 ขออุทิศส่วนบุญและกุศลให้ณัฐปภัสร์ ศักดิ์กิจจรุง
212 คุณสมพร สุขสมบูรณ์
213 คุณเกศรา สุขสมบูรณ์
214 ขออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อเปียงเฮียง แซ่จึง และคุณแม่เอ็ง แซ่ตั้ง
215 คุณอมราวดี คงพันธุ์
216 คุณฉวีวรรณ บุตรราช
217 คุณดวงแก้ว สมหวัง
218 อุทิศให้คุณพ่อบุญจาง โรจนสโรจน์
219 คุณศิวนาถ เดชพารินทร์
220 คุณแม่ประจวบ นวลศรี
221 อุทิศให้คุณประสิทธิ์ เจริญศักดิ์วัฒนา
222 อลิสา แท่งทอง อุทิศให้คุณพ่อบุญรอด-คุณแม่สุนีย์ -คุณสมศักดิ์ (พี่) คุณอำนวย แท่งทอง (อา)คุณทองย้อย แท่งทอง (ย่า)
223 น.ส.ธนินท์ธร มาดี อุทิศให้น.ส.พัชญ์สิตา พิสิษฐานันต์
224 คุณปรัชญาเจริญกิจชัยชนะ-คุณอริสรา กุลธีระวิทย์
225 คุณเกษวารี โซนิเยร์
226 คุณกนกกร ตนินทรางกูร
227 คุณปริษา วัฒนวีร์
228 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัยและครอบครัว
229 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
230 คุณศศกร มนทิรามาลัย
231 คุณศศกร มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
232 คุณกมล มนทิรามาลัย
233 คุณพีระพล มนทิรามาลัย
234 คุณสุนีย์ มูลน้อย
235 นายสุวรรณ-นางพรสิริ ฐิตะสุต
236 คุณนพจิรา โคมทองชูสกุล
237 คุณเบ็ญจมาศ แต่งสมพล(สหะเดช)
238 ครอบครัวคุณณัฐพร สหะเดช(Arndt)
239 คุณสิริวรรณ เลาหสวัสดิ์
240 คุณปรีชา ฉายะเกษตริน
241 คุณแม่สมจิตต์ อินทรเสน
242 คุณภาวิณี อินทรเสน
243 คุณลักษณีบูลย์ สิริภัทราวรรณ
244 คุณวิภาทิพย์-สรวีย์ ธรากรเรืองโรจน์
245 คุณอธิคุณ อินทรเสน
246 คุณนิธิมา ม่วงมณี แลครอบครัว
247 คุณนาตาชา ลากะสงค์
248 อุทิศให้คุณพ่อศรีณรงค์และคุณแม่ปักคำ วสุนันต์
249 นางยุพา ฉายะวาณิชย์
250 คุณโชติมา แซ่ลี้
251 คุณรักเกียรติ วจะโนภาส
252 คุณชิษณุ วจะโนภาส
253 คุณอัครยาณ์ หาญพล
254 คุณTaishi Hasegawa
255 คุณTaiyo Hasegawa
256 คุณอุกฤษฏ์ วรวงศ์วสุ
257 คุณสุวิมล ธนาภูเศรษฐ์
258 คุณศักดา ศรีอารีย์กุลชัย
259 คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
260 นางสุมณฑา กิตติธรสมบัติ
261 นายฐิติกร กิตติธรสมบัติ
262 นางสาว เปมิกา กิตติธรสมบัติ
263 คุณจุไรรัตน์ ปราโมทย์
264 คุณสมสวาท ภูตระกูล-คุณบุญตา เวียงสันเทียะ
265 คุณกรกมล อภิลิขิตสมัย
266 คุณพรพธู พิศาลสงคราม
267 คุณพีระพงษ์ อุดมกิจ
268 คุณไกรวิน โป๊ะเปี่ยมลาภ

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏 🙏 🙏

ร่วมบุญทักนางฟ้าสะพานบุญ
ได้ทางไลน์ 👇🏻👇🏻👇🏻
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️092-956-1145

IMG_3295 IMG_3296 IMG_3298 IMG_3299 IMG_3300 IMG_3301 IMG_3302 IMG_3303 IMG_3304 IMG_3305