ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 168 วันนี้ 490 กล่อง

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 168 วันนี้ 490 กล่อง
เมษายน 18, 2022 superadmin

🙏วันนี้ วันพระ ตักบาตรเติมบุญ
น้อมบุญให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนา

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 168
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

ภัตตาหารวันนี้
🌟ไก่ผัดขิง+หมูยอทอด/ไข่ต้ม
🌟ไข่พะโล้+หมูยอทอด

วันนี้ 490 กล่อง
ยอดรวมสะสม 33,534 กล่อง

นำไปถวายพระสงฆ์ ที่วัดปทุมวนาราม และส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร
3 Supparatch Piyawatcharapun & Robert RYE
4 ครอบครัวคุณณัฐวุฒิ ภญ.อัจฉรีย์ วิเศษศิริ
5 ครอบครัวคุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
6 คุณไอลดา และคุณทิวา วงษ์รักษ์
7 ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ และครอบครัว
8 คุณวรวุฒิ ดำรงค์วัฒนโภคิน
9 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
10 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัวค่ะ
11 คุณกฤษฎา-คุณนัยนา สหเวชชภัณฑ์
12 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล
13 คุณกมลวรรณ อดุลยศิริกุล อุทิศแด่ เจ้ากรรมนายเวร
14 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
15 คุณภาวิณี แก้วหนองโพธิ์ อุทิศให้คุณแม่จรัส แก้วหนองโพธิ์
16 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
17 คุณยรรยง จูอนุวัฒนกุล
18 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
19 คุณนิตยา ฉันทวานิช
20 คุณเจริญ ฉันทวานิช
21 คุณปพน ฉันทวานิช
22 คุณณัชพล ฉันทวานิช
23 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
24 อุทิศพระมหาเถรคันฉ่อง
25 อุทิศ คุณพ่อศรีสกล-คุณแม่ชูชื่น อักษรนันทน์
26 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS
27 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
28 อุทิศให้คุณแม่พยงค์ จิตรสมสุข
29 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
30 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
31 น.ส.ศิริรัตน์ ชาวนา
32 จ.ส.อ.ประภาส อุทัยวรรณ
33 นายชยานนท์ จำลองราษฎร์
34 คุณศุภภีพงศ์ เกาไศยนันท์ และคุณปนิษฐา พจน์ชพรกุล
35 นายอาทร พิทันโชติ
36 นางมยุรี พิทันโชติ
37 นางสาวรัชนี พิทัน
38 ผู้ถวาย นางอนิสา ถาวรลัญฉ์
39 อุทิศให้แก่คุณพ่อเหรียญ -คุณแม่หลิ่น มุทุตานนท์
40 คุณอุบล ภานุทัศนาภร และครอบครัว
41 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
42 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
43 คุณอุทัยวรรณ เดชสมฤทธิ์ฤทัย และครอบครัว
44 คุณประนอม อดิศัยปัญญา
45 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
46 คุณภารดี สุวรรณน้อย
47 คุณประภัสสร สุวรรณน้อย
48 คุณสุรีพร ศรีสวัสดิ์
49 คุณสุภิตา พรมวรณ์
50 ครอบครัว วงษ์อินทร์ / เมฆพยัพ
51 สตีฟ ดักลาส
52 คุณเพ็ญทิพ กฤษณะปัณณะ
53 นายเสกสรรค์ สร้อยอุดม
54 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
55 ไม่ประสงค์ออกนาม
56 นางอี้ แซ่ตั้ง
57 นางภาสิกา วงศ์อนุ
58 นายภาวัต วงศ์อนุ
59 อุทิศให้ยายชี้-พ่อศิริ-ตาจันทร์ครอบครัวและญาติพี่น้อง
60 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
61 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
62 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
63 คุณสุภัทรา เพิ่มมณีนิล
64 อุทิศให้คุณพ่อเตียงเปียะ แซ่เลี้ยว และคุณแม่เหรียญ เลี้ยวธรรมาคุณ
65 อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
66 คุณพรทิพย์ เก่าเจริญ
67 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
68 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
69 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
70 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
71 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
72 คุณกานต์มณี อารีบุญชู
73 คุณศศิภา ปิยะนาวิน
74 คุณโชติกา ปิยะนาวิน พร้อมครอบครัว
75 คุณพรทิพย์ ชูวงศ์
76 คุณทินกร ชูวงศ์
77 คุณเมธินี ชูวงศ์
78 นายกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
79 คุณสุภัทรา สังวรวุฒิคุณ และ Mr. Chen Wei Ju
80 คุณเสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ และคุณกรวิทย์ วัฒนามนตรี
81 นางเปรมิกา กมลาศสกุล
82 นายอภิชาติ นางรุ่งทิพย์ ขันติกุลานนท์ -น้องมารวย
83 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
84 อุทิศบุญนี้ให้ พ.ตสกล ถิระสาโรช
85 คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา
86 คุณชญานิศา เสน่ห์ลักษณา
87 คุณยุทธนา เสน่ห์ลักษณา
88 คุณวาสนา ม้าประเสริฐ
89 คุณจันทนา ม้าประเสริฐ
90 อุทิศบุญแด่คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
91 อุทิศให้คุณพ่อหวังตุยบ๊ก
92 อุทิศให้คุณแม่เสาวณีย์ วิรัญญแพทย์
93 คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัย+วรจักร คุปต์ถาวรฤกษ์
94 คุณสินไชย+ธัญวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
95 คุณธีรพิชญ์+สุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์
96 คุณวิบูลย์ศักดิ์-คุณมาลินี-คุณมัลลิกา สิริโยธิน
97 คุณประพิศ เกษมสุพัฒน์
98 คุณอาภรณ์ กาญจนิมมาน และบุตรหลาน
99 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุล และครอบครัว
100 อุทิศแด่คุณแม่นงนุช สินธุ์ชัย(เฉยศิริ)
101 น.ส.สุพิวรรณ ทันสมัย
102 คุณวไลพร ถาวรวันชัย
103 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
104 คุณพนธกร เมธาวิชิต
105 คุณจินดา มากคำ
106 คุณวิรัตน์ และ คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
107 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
108 คุณดารา บุญต่อ
109 คุณดวงกมล และ Claude Oeuvray
110 คุณชลวรรณ วงษ์อินทร์
111 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
112 น.ส.ศศิธร เขียวกอ
113 คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์
114 คุณธริณี ชื่นสุวรรณ
115 คุณฉัฐคณา ฮายุกต์
116 นางประจวบ นวลศรี
117 คุณวงศ์วิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
118 นายประชา ปฏิสัมพิทา
119 นางมยุรี ปฏิสัมพิทา
120 นางสาวสมบูรณ์ รัตโนทยานนท์
121 นายณัฏฐ์ธนัชญ์ ปฏิสัมพิทา
122 นางสาวดนิตา ปฏิสัมพิทา
123 นายภูวิวรรธน์ ฐาปนากรวัฒน์
124 ครอบครัวลลิตวงศา อุทิศให้คุณพ่อ เอ็งเชียง แซ่ตั้ง
125 คุณโอปอร์ บุนนาค และ คุณธัญญวิทย์ อุยางกูร
126 คุณสุนทร นิลแนบแก้ว
127 คุณกาญจนา เรืองจินดา และครอบครัว
128 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
129 คุณศศิ ปฏิมาประกร
130 คุณวจี ทักษณาและครอบครัว
131 น.ส. วรรณกร กีรสว่างพร
132 คุณรมิดา เกษมวิสุทธิ์
133 คุณชาตรี เอี่ยมโสภณา
134 นางอ่อน อรรถยุกติ
135 ขุนแผน
136 คุณนิรมล นิ่มการุญ
137 คุณวิมลมาศ นิ่มการุญ
138 คุณจิรัชญา นิ่มการุญ
139 คุณรวิวรรณ ผลอนันต์
140 คุณมาลัย ประยงค์พันธ์
141 คุณรุจรวี การนา
142 คุณจิตรลดา วัฒนปัญญาสกุล
143 คุณนิธิมา ม่วงมณี
144 คุณรัชนี ศิริสกุลงาม อุทิศบุญให้นางกิมเอ่ง แหลมทอง
145 นารา -ยศวดี บุญ-หลง
146 ศ.นพ สมาน-นิรมล มันตาภรณ์
147 คุณอุบลสิริ วงษายะ
148 คุณแม่สุเรณ ศิรินภาพันธ์
149 คุณแม่อำไพจิตต์ กุศลเตช
150 คุณพ่อจุ้งคี้ แซ่เบ๊
151 คุณพสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์
152 คุณรัตตินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
153 คุณกานต์สินี ยศะกุลเสฏฐ์
154 คุณนิธินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
155 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
156 คุณชวลี อัมพรตระกูล
157 คุณบรรยงค์ อัมพรตระกูล
158 คุณบารมี อัมพรตระกูล
159 คุณยุวลี อัมพรตระกูล
160 คุณพัทร์ศรัณย์ พิทยานุกูล
161 คุณวิลาวัลย์ วิชัยวงษ์
162 คุณฉวีวรรณ อาชวนิยุต
163 คุณยุวดี บุญสูง
164 คุณสุวัฒนา บุญสูง
165 นางจำนงจิต ณัชธัญนพ
166 นายกฤติเดช ณัชธัญนพ
167 น.ส. อิศมา ณัชธัญนพ
168 น.ส. จุฑามาศ ณัชธัญนพ

ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

กราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

ติดต่อ
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️092-956-1145

สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

IMG_2050 IMG_2047 IMG_2048 IMG_2052 IMG_2053 IMG_2051 IMG_2054 IMG_2055 IMG_2056 IMG_2057