สร้างพลังพุทธะด้วยพละ ๕

สร้างพลังพุทธะด้วยพละ ๕
กรกฎาคม 12, 2017 admin

เมื่อเรามี #ศรัทธา เชื่อมั่นและตั้งมั่นในสิ่งไหน จิตที่เชื่อมั่นนั้นย่อมเกิดพลัง ที่เกิดเด่นชัดก็คือ #วิริยะ ความแกล้วกล้าอาจหาญกล้าเสียสละกายและใจของตนเอง เช่นการปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น

เมื่อเรามี วิริยะ ความพากเพียร ความพยายาม
#สติ ที่จะระลึกรู้สิ่งที่ผิดชอบชั่วดีก็ย่อมมีปรากฏขึ้น

เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตใจมั่นคง เพราะอาศัยความมีศรัทธาตั้งมั่น
จิตใจมั่นคงนั้นคือ #สมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วก็มี #ปัญญา

เมื่อจิตสงบ ตั้งมั่น นิ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน อย่างน้อยเราก็มีปัญญารู้ว่า จิตเเท้ จิตดั้งเดิมของเรานี่เป็นอย่างไร

เมื่อจิตสงบ นิ่ง ว่าง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน ขึ้นมาเมื่อไร เราสามารถรู้ความจริงของจิตเเท้จิตดั้งเดิมของเราเมื่อนั้น

เราจะมีความรู้สึกว่านี่เเหละคือ จิตเเท้ จิตดั้งเดิมของเรา
และเราก็ยังจะได้รู้ว่าคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้บังเกิดขึ้นในจิตของเราเเล้ว

เพราะฉะนั้น ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ในเมื่อเรามาปฏิบัติให้ถึงพร้อม จิตสงบ นิ่ง มีสติรู้ตัวอยู่ มีความมั่นคง

เมื่อจิตมีความมั่นคง เเม้ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปมาทางใด เราก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะ

การทำ การพูด การคิด เรามีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะ