ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 159

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 159
พฤศจิกายน 30, 2021 superadmin

วันสุดท้าย ครั้งสุดท้ายของปีนี้!
ยอดรวม 27,766 กล่อง

กองบุญมหาทานยิ่งใหญ่ ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 159
วันอังคารที่ 30 พ.ย. 2564

1คนให้หลายคนรับ บุญหลายเท่าทวีคูณ

เกือบ 6 เดือน ที่ได้เป็นสะพานบุญ ตักบาตรเติมบุญ
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ สามเณร วัดปทุมวนาราม

และมอบให้บุคลากรทางการแพทย์กว่า 28 โรงพยาบาล

อาทิ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลฯ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลเเพทย์ปัญญา โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา และเทพารักษ์ คลีนิคเเพทย์พัฒนา สถาบันไตภูมิ ราชนครินทร์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน

กราบขอบพระคุณในทุกๆ กุศลจิต และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

ไว้พบกันอีกครั้งในโอกาสบุญถัดไปนะคะ

อนุโมทนากับผู้ร่วมบุญทุกท่านนะคะ

ภัตตาหารถวายเพลวันนี้

⭐️ข้าวอกไก่ผัดฟักเเม้วใส่ไข่ ไข่ต้ม
⭐️ข้าวอกไก่ผัดพริกแกงใส่ถั่ว ไข่ต้ม
⭐️บะหมี่ไข่ อกไก่น้ำแดง

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
จำนวน 400 กล่อง

1 คุณพ่อดำรงค์-คุณแม่ชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย
2 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
3 อุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อถวิล บุญญรังสรรค์
4 คุณพนธกร-เมธาวิชิต-เวธกา อุทิศให้คุณพ่อถวิล บุญญรังสรรค์
5 วรัท เยาวภา ณิรดา กนกชล ภากรรุ่งเรือง อุทิศให้คุณพ่อแสง ภากรรุ่งเรือง
6 คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา และครอบครัว
7 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
8 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัว
9 คุณธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์-คุณอนล ธรเลิศพิมล
10 คุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
11 อุทิศแด่Mr. Taiyo Hasegawa
12 อุทิศแด่คุณอุกฤษฎ์ วรวงศ์วสุ
13 คุณอริยา ชรินรัตนา
14 คุณกาณฑ์ พัสตราวนิช
15 คุณกนกพร พัสตราวนิช
16 คุณญาณากร พัสตราวนิช
17 ครอบครัวคุณพ่อมานะคุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
18 คุณมยุรี ศิริวัจนางกูร
19 คุณสุรเดช ศิริวัจนางกูร
20 คุณปิยะพงษ์ ศิริวัจนางกูร
21 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
22 คุณปัทมา เลี้ยงสุขสันต์-คุณสัญญา สุกิจบริหาร
23 คุณกาญจนา บุญสาย
24 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
25 คุณพ่อเกียงทิว แซ่โง้ว
26 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
27 อุทิศให้ คุณธนากร กฤษณะประยูร
28 คุณพสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์
29 คุณรัตตินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
30 คุณกานต์สินี ยศะกุลเสฏฐ์
31 คุณนิธินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
32 คูณจุฑามาศ สุขบรรเทิง
33 คูณอธิวัตร หัชลีฬหา
34 คูณเควิน หัชลีฬหา
35 คุณวิดนู พินิตอาภากรณ์
36 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุลและคุณป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
37 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
38 คุณวรรณกร กีรสว่างพร
39 คุณเพ็ญทิพ กฤษณะปัณณะ
40 คุณประชา ปฏิสัมพิทา
41 คุณมยุรี ปฏิสัมพิทา
42 คุณณัฏฐ์ธนัชญ์ ปฏิสัมพิทา
43 คุณสมบูรณ์ รัตโนทยานนท์
44 อุทิศแด่คุณแม่นงนุช สินธุ์ชัย(เฉยศิริ)
45 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
46 คุณกฤษณ์-คุณวิลาสินี-คุณอันนา-คุณอรวรา กล้าตลุมบอน
47 คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์-คุณศรินทร พันธุ์โสภา
48 ครอบครัวชลวรรณ
49 คุณดนุชา – คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร และครอบครัว
50 อุทิศแด่ คุณพิมพิมล งั่นบุญศรี
51 คุณขนิษฐา อุปถัมภานนท์
52 คุณกองกาญจน์ อเนกวิทยากิจ
53 คุณธีรรัตน์ คุณัตถานนท์
54 คุณครูรวีวรรณ แสงเทียนชัย
55 คุณวิบูลย์ศักดิ์-คุณมาลินี- คุณมัลลิกา สิริโยธิน
56 คุณกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
57 คุณสุภัทรา สังวรวุฒิคุณ และ Mr.Chen Wei Ju
58 คุณหมอทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์
59 คุณอมร วานิชสัมพันธ์
60 อุทิศบุญกุศลให้คุณแม่ สุภาดา วานิชสัมพันธ์
61 คุณจันทนา วานิชสัมพันธ์
62 คุณธนินท์ธร มาดี
63 คุณนิตยา ฉันทวานิช
64 คุณเจริญ ฉันทวานิช
65 คุณปพน ฉันทวานิช
66 คุณณัชพล ฉันทวานิช
67 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
68 อุทิศให้พ่อนายแสง สกุลวิทยาสุข ( ป๊าเส็ง)
69 คุณสมเกียรติ – คุณพชร สกุลวิทยาสุข
70 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
71 คุณดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล
72 คุณชูศรี ตั้งศรีวิริยะกุล
73 คุณจินดา มากคำ
74 คุณจันทริยา จันทะยานี
75 คุณพิชาวีร์ พงศ์ศิรเบญจกุล
76 คุณชวลี อัมพรตระกูล
77 คุณบรรยงค์ อัมพรตระกูล
78 คุณบารมี อัมพรตระกูล
79 คุณยุวลี อัมพรตระกูล
80 คุณสิรกาญจน์ พิชญสัจจา
81 คุณปรัชญา-คุณอริสรา เจริญกิจชัยชนะ
82 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
83 ไม่ประสงค์ออกนาม
84 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
85 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
86 คุณพยูร โมสิกรัตน์
87 คุณธิดา โมสิกรัตน์
88 คุณสิปป์พรรณ โมสิกรัตนฺ์
89 คุณสายพันธ์ โมสิกรัตนฺ์
90 คุณพงศกร ตั้งเสริมวงศ์
91 ด.ช.ธรรมวิทย์ ตั้งเสริมวงศ์
92 คุณสัณห์ชาย โมสิกรัตน์ – คุณพรรณพนัช แซ่เจ็ง และลูกๆ
93 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
94 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
95 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
96 รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์
97 คุณสุทธินาถ วงศ์ตั้งใจ
98 คุณศุภลักษณ์ มั่นธรรม-คุณนิภาพรรณ-คุณธนพร อธิคมานนท์
99 คุณชลิดา วุตติดำรงธรรม
100 อุทิศให้ คุณพ่อชวน ปรัชญาสันติ
101 อุทิศให้ คุณพรชัย ปรัชญาสันติ
102 อุทิศให้ คุณวิชิต สุวรรณการ
103 คุณศิริรัตน์ ปรัชญาสันติ
104 อุทิศให้คุณพ่อพ.ต.อ.ประเทือง นาคบัว
105 บริษัท มาดามจูเซ็นเตอร์ จำกัด
106 อุทิศให้ คุณ David Alan Rick
107 คุณโบ้อัง แซ่ภู่
108 คุณอุทัยวรรณ เดชสมฤทธิ์ฤทัย อุทิศให้นายเก่งย่ง แซ่จิว
109 คุณกนกกร อ้ายง้าว
110 คุณอารีย์ ระจิตรัตนะ
111 คุณอรุณ-คุณประภา สุขสุด
112 คุณวัชรี ลิ้มธัญญาหาร
113 คุณวสันต์ กอนทรา-คุณประภาวัลย์ ถิรวงศ์วริศ

รูปเพิ่มเติม
ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

อนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
สาธุ สาธุ สาธุ

DChoiceอร่อยทุกที่
มูลนิธิธรรมดี
☎️098-268-6813
Line : @dmgbooks

IMG_0156 IMG_0149 IMG_0150 IMG_0154 IMG_0151 IMG_0153 IMG_0155 IMG_0158 IMG_0160 IMG_0159 IMG_0161 IMG_0152 IMG_0162