ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 170 จำนวน 719 กล่อง

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 170 จำนวน 719 กล่อง
พฤษภาคม 6, 2022 superadmin

วันนี้ วันพระ 🙏
น้อมบุญให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 170
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

ภัตตาหารวันนี้
🌟ข้าวไข่พะโล้/ทอดมันปลาอินทรีย์ (เซ็นหลุยส์ซอย 5)
🌟ผัดหมี่โบราณ

วันนี้ 719 กล่อง
ยอดรวมสะสม 34,854 กล่อง

นำไปถวายพระสงฆ์ ที่วัดปทุมวนาราม และส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์

และไปมอบให้ที่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อถวายพระสงฆ์อาพาธ และพระสงฆ์ติดโควิด และบุคลากรทางการแพทย์

อนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ 🙏🙏🙏

1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร
3 Supparatch Piyawatcharapun & Robert RYE
4 ครอบครัวคุณณัฐวุฒิ ภญ.อัจฉรีย์ วิเศษศิริ
5 ครอบครัวคุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
6 คุณไอลดา และคุณทิวา วงษ์รักษ์
7 ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ และครอบครัว
8 คุณวรวุฒิ ดำรงค์วัฒนโภคิน
9 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
10 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัวค่ะ
11 คุณกฤษฎา-คุณนัยนา สหเวชชภัณฑ์
12 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล
13 คุณกมลวรรณ อดุลยศิริกุล อุทิศแด่ เจ้ากรรมนายเวร
14 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
15 คุณภาวิณี แก้วหนองโพธิ์ อุทิศให้คุณแม่จรัส แก้วหนองโพธิ์
16 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
17 คุณยรรยง จูอนุวัฒนกุล
18 คุณไอลดา คุณหมอทิวา วงษ์รักษ์
19 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
20 คุณนิตยา ฉันทวานิช
21 คุณเจริญ ฉันทวานิช
22 คุณปพน ฉันทวานิช
23 คุณณัชพล ฉันทวานิช
24 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
25 อุทิศพระมหาเถรคันฉ่อง
26 อุทิศ คุณพ่อศรีสกล-คุณแม่ชูชื่น อักษรนันทน์
27 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS
28 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
29 อุทิศให้คุณแม่พยงค์ จิตรสมสุข
30 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
31 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
32 น.ส.ศิริรัตน์ ชาวนา
33 จ.ส.อ.ประภาส อุทัยวรรณ
34 นายชยานนท์ จำลองราษฎร์
35 คุณศุภภีพงศ์ เกาไศยนันท์ และคุณปนิษฐา พจน์ชพรกุล
36 นายอาทร พิทันโชติ
37 นางมยุรี พิทันโชติ
38 นางสาวรัชนี พิทัน
39 ผู้ถวาย นางอนิสา ถาวรลัญฉ์
40 ถวายโดยคุณสรวีร์ มุทุตานนท์และครอบครัว
41 คุณอุบล ภานุทัศนาภร และครอบครัว
42 คุณอุทัยวรรณ เดชสมฤทธิ์ฤทัย และครอบครัว
43 คุณประนอม อดิศัยปัญญา
44 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
45 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
46 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
47 คุณภารดี สุวรรณน้อย
48 คุณประภัสสร สุวรรณน้อย
49 คุณสุรีพร ศรีสวัสดิ์
50 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
51 ครอบครัว วงษ์อินทร์ / เมฆพยัพ
52 สตีฟ ดักลาส
53 คุณเพ็ญทิพ กฤษณะปัณณะ
54 นายเสกสรรค์ สร้อยอุดม
55 ไม่ประสงค์ออกนาม
56 นางอี้ แซ่ตั้ง
57 นางภาสิกา วงศ์อนุ
58 นายภาวัต วงศ์อนุ
59 อุทิศให้ยายชี้-พ่อศิริ-ตาจันทร์ครอบครัวและญาติพี่น้อง
60 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
61 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
62 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
63 คุณสุภัทรา เพิ่มมณีนิล
64 อุทิศให้คุณพ่อเตียงเปียะ แซ่เลี้ยว และคุณแม่เหรียญ เลี้ยวธรรมาคุณ
65 อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
66 คุณพรทิพย์ เก่าเจริญ
67 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
68 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
69 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
70 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
71 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
72 คุณกานต์มณี อารีบุญชู
73 คุณพรทิพย์ ชูวงศ์
74 คุณทินกร ชูวงศ์
75 คุณเมธินี ชูวงศ์
76 นายกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
77 คุณสุภัทรา สังวรวุฒิคุณ และ Mr. Chen Wei Ju
78 คุณเสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ และคุณกรวิทย์ วัฒนามนตรี
79 นางเปรมิกา กมลาศสกุล
80 น.ส.ภีมพิมล ลีงอย
81 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
82 นายอภิชาติ นางรุ่งทิพย์ ขันติกุลานนท์ -น้องมารวย
83 อุทิศบุญนี้ให้ พ.ตสกล ถิระสาโรช
84 คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา
85 คุณชญานิศา เสน่ห์ลักษณา
86 คุณยุทธนา เสน่ห์ลักษณา
87 คุณวาสนา ม้าประเสริฐ
88 คุณจันทนา ม้าประเสริฐ
89 อุทิศบุญแด่คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
90 คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัย+วรจักร คุปต์ถาวรฤกษ์
91 คุณสินไชย+ธัญวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
92 คุณธีรพิชญ์+สุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์
93 คุณวิบูลย์ศักดิ์-คุณมาลินี-คุณมัลลิกา สิริโยธิน
94 คุณอาภรณ์ กาญจนิมมาน และบุตรหลาน
95 อุทิศให้คุณพ่อหวังตุยบ๊ก
96 อุทิศให้คุณแม่เสาวณีย์ วิรัญญแพทย์
97 คุณศศิภา ปิยะนาวิน
98 คุณโชติกา ปิยะนาวิน พร้อมครอบครัว
99 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุล และครอบครัว
100 น.ส.สุพิวรรณ ทันสมัย
101 คุณวไลพร ถาวรวันชัย
102 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
103 คุณพนธกร เมธาวิชิต
104 คุณจินดา มากคำ
105 คุณวิรัตน์ และ คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
106 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
107 คุณดารา บุญต่อ
108 คุณดวงกมล และ Claude Oeuvray
109 คุณเหลี่ยม เมฆพยัพ
110 คุณสุวรรณ เมฆพยัพ
111 คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์
112 น.ส. วรรณกร กีรสว่างพร
113 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
114 คุณแม่สุเรณ ศิรินภาพันธ์
115 คุณแม่อำไพจิตต์ กุศลเตช
116 คุณพ่อจุ้งคี้ แซ่เบ๊
117 คุณพสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์
118 คุณรัตตินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
119 คุณกานต์สินี ยศะกุลเสฏฐ์
120 คุณนิธินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
121 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
122 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
123 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
124 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
125 คุณหนูกาญจน์ ทิใจ พร้อมครอบครัว
126 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว
127 คุณปราโมทย์ พันธุ์โสภา
128 คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์
129 คุณชัชวาล พันธุ์โสภา
130 คุณศรินทร พันธุ์โสภา
131 คุณวีรพล นิติชาคร
132 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
133 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
134 คุณอุดม งามเลิศ
135 คุณยิม หวังอยู่
136 คุณปาริฉัตร งามเลิศ
137 คุณจีรศักดิ์ ศรีสุวราภรณ์
138 คุณอรรณพ -วรรณา-โอบขวัญ แห่งวงศ์งาม
139 อุทิศให้คุณวรรณดี ลือพร้อมชัย
140 คุณณัฏฐ์ภิชา กฤษณะประยูร
141 คุณทัศนา ธนรังสีกุล และครอบครัว
142 น.พ.อรรถกร จารุศรีวรรณา
143 นายนิวัตน์ จารุศรีวรรณา
144 คุณศศิธร​ เขียวกอ
145 คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
146 คุณสมศรี อัคนิฐานันท์
147 คุณศิริพร อัคนิฐานันท์
148 คุณรัชฎา จริยะวรกุล
149 บริษัท อาร์เจเอนจิเนียริง
150 คุณศิริลักษณ์ มุสิกะสินธร
151 คุณลัดดา กุลยบุตร
152 คุณพัทร์ศรัณย์ พิทยานุกูล
153 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
154 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
155 คุณศศนันท์ สตาภิรมย์และครอบครัว
156 คุณขนิษฐา เจริญนิตย์
157 นายสุวรรณ-พรสิริ ฐิตะสุต
158 นางนันทวัน มณีขาว
159 นางสาวธนัชพร มณีขาว
160 คุณชุมพล เตชสุจริตสุนทร
161 คุณสมลักษณ์ เตชสุจริตสุนทร
162 คุณธีรานุช เตชสุจริตสุนทร
163 คุณบริวัตร เตชสุจริตสุนทร
164 นางเบ็ญจมาศ แต่งสมพล(สหะเดช)
165 นางณัฐพร สหะเดช(Arndt)พร้อมครอบครัว
166 นางสิริวรรณ เลาหสวัสดิ์
167 นายปรีชา ฉายะเกษตริน
168 นางจำนงจิต ณัชธัญนพ
169 นายกฤติเดช ณัชธัญนพ
170 น.ส. อิศมา ณัชธัญนพ
171 น.ส. จุฑามาศ ณัชธัญนพ
172 คุณสุดรัก จรรยาวงษ์
173 คุณมะลิ ศิริวรรณวรวุฒิ​
174 คุณจิตสุภา​ ศิริว​รร​ณวร​วุฒิ
175 คุณวนิดา คลองพบสุข
176 พุท ธัม สงฆ์ บุพการี บูรพาจารย์อาจาริย บูรพกษัตริยวงศ์ เทวตา ญาติกา สัพเพสัพตา กัลยาณมิตา
177 คุณอนัญญา ถมังรักษ์สัตว์ จำ
178 คุณกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์
179 คุณแม่ประจวบ นวลศรี
180 อุทิศให้คุณพ่อจือเกียว แซ่เฮ้า และคุณแม่สุจิตรา มหัตถนาพานิช
181 คุณปุณยา จันทมาตย์
182 อุทิศให้ คุณแม่สังวาลย์เพชร ณ นครพนม
183 นาวาโทธนกฤต จันทมาตย์
184 ด.ญ.นรมน จันทมาตย์
185 ด.ญ.ปัทมนิภา จันทมาตย์
186 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
187 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
188 คุณสุปราณี สุโรจน์รัตน์
189 คุณสุวิภา สุโรจน์รัตน์
190 คุณรมิดา เกษมวิสุทธิ์
191 ร.ต.ชยธร สิงหจูฑะ และ ครอบครัว
192 คุณกฤษณา นิลศรี
193 นายนฤดม -นางสุภารัตน์ – น.ส.สุพิชญาโรจนหัสดิน
194 คุณจิตรลดา วัฒนปัญญาสกุล
195 คุณTaishi Hasegawa
196 คุณTaiyo Hasegawa
197 คุณอุกฤษฏ์ วรวงศ์วสุ
198 นาย ทนงศักดิ์ อังคณาวิศัลย์
199 นาง ฐาปณีย์ อังคณาวิศัลย์
200 นาง สำเนียง แซ่ล้อ
201 นางจิตรา โชติกวรางกูร
202 นางสาว วาริศา อังคณาวิศัลย์
203 นาย กวิน อังคณาวิศัลย์
204 กฤษณะ ปอนสันเทียะ อุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ เกิด แก่ เจ็บตาย ที่มีผลต่อตัวของข้าพเจ้า ให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ให้อภัย แก่ตัวลูก
205 คุณนิรมล นิ่มการุญ
206 คุณวิมลมาศ นิ่มการุญ
207 คุณจิรัชญา นิ่มการุญ
208 คุณรวิวรรณ ผลอนันต์
209 คุณรุจรวี การนา
210 คุณจันทรัช จุรีรัตน์ยิ่งสุข
211 ไม่ประสงค์ออกนาม
212 คุณสุชัฎชวัลย์ ศิรพันธุ์
213 คุณมงกุฎ ประครองสุข
214 อุทิศให้คุณพ่อบุญรอด-คุณแม่สุนีย์ แท่งทอง
215 น้องพลอย
216 คุณวรรณวิมล ชูศูนย์
217 คุณจุฬารัตน์ แก้วเกิด
218 ครอบครัว​โชคชัย​อุสา​หะ​
219 MR.Yoshiyuki. Sunohara
220 คุณเบญจรงค์ โสภักดีพร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตร
221 คุณสุภาพร
222 คุณสรวงกนก พิบูลธรรมนนท์
223 คุณณิฐชนันท์
224 คุณสรวณี กู้ประเสริฐและครอบครัว
225 คุณกรรณา อรุณแขงามใส
226 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัยและครอบครัว
227 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
228 คุณศศกร มนทิรามาลัย
229 คุณศศกร มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
230 คุณกมล มนทิรามาลัย
231 คุณพีระพล มนทิรามาลัย
232 คุณวชิรพันธุ์ -คุณณัฐกานต์ -คุณภูรินทร์ อนุวัฒน์
233 คุณปวีณา ตามคุณ
234 คุณมี ตามคุณ
235 ดร.กัญคดา อนุวงศ์
236 คุณอภิสรา พีร​กิตติ​กุล​
237 คุณวีนัสรินทร์ ภัทรเตชะสวัสดิ์
238 คุณอัญมณี อรุณรัตน์
239 คุณปาริชาติ อันสุข
240 คุณอริสรา-คุณปรัชญา เจริญกิจชัยชนะ
241 นางดวงแก้ว สมหวัง
242 คุณณัฐชา เพ็งรักษ์
243 คุณนิวัฒน์ ธนานนท์นิวาสและครอบครัว
244 พญ.จารุมณฑ์ ชิโณรโส
245 คุณจุฑามาศ​ ธิติโศภิษฐ์และครอบครัว​
246 คุณมุนินท ปานิสวัสดิ์
247 คุณฉัตรแก้ว สนั่นเมือง
248 คุณนิภา อินทรักษา
249 คุณพรรวินท์ ภูวนันท์สุวสิน
250 คุณชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา
251 คุณภาณิญ จึงไพศาล
252 นายนำโชค บุญมี และครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และผู้ล่วงลับไปแล้ว
253 นางสาวแวววดี พุทธรักษา อุทิศให้คุณพ่อสวัสดิ์ พุทธรักษา
254 นางสาวแวววดี พุทธรักษา อุทิศให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ
255 คุณเพิ่มพูน เพชรพริ้ม และคุณเซฟ
256 คุณชนิษฐ์กุณช์ เพชรพริ้ม
257 คุณภิสรินธันญ์ เพชรพริ้ม
258 อุทิศบุญให้คุณพ่อ และคุณพ่อสมนึก เพชรพริ้ม
259 อุทิศบุญให้คุณแม่ และคุณแม่สมใจ-คุณน้าสมบูรณ์ ยอดมณี
260 อุทิศให้คุณพ่อศรีณรงค์-คุณแม่ปักคำ วสุนันต์

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

กราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

ติดต่อ
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️092-956-1145

IMG_2325 IMG_2327 IMG_2318 IMG_2319 IMG_2321 IMG_2322 IMG_2323 IMG_2324