ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 171 จำนวน 494 กล่อง

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 171 จำนวน 494 กล่อง
พฤษภาคม 9, 2022 superadmin

วันนี้ วันพระ 🙏
น้อมบุญให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันครับ

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 171
วันพระ อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565

ภัตตาหารวันนี้
🌟ไก่ผัดพริกเผา/ไข่ต้ม
🌟ผัดซีอิ๊วไก่

วันนี้ 494 กล่อง
ยอดรวมสะสม 35,348 กล่อง

นำไปถวายพระสงฆ์ ที่วัดปทุมวนาราม และส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินทร

อนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ 🙏🙏🙏

1. คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2.คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
3.คุณปราโมทย์ พันธุ์โสภา
4.คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์
5.คุณชัชวาล พันธุ์โสภา
6.คุณศรินทร พันธุ์โสภา
7.คุณวีรพล นิติชาคร
8.คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
9.คุณกมลวรรณ อดุลยศิริกุล 10.อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
11.อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุลม-อุทิศแด่ป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
12.คุณภาวิณี แก้วหนองโพธิ์ 13.อุทิศแม่จำรัส แก้วหนองโพธิ์
14.คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัว
15.คุณอุบล ภานทัศนาภร
16.อุทิศบุญแด่​ นายประสงค์นิติสุนทรางกูร​ บิดาผู้ล่วงลับ
17.นางสุนันทา​ นิติสุนทรางกูร​
18.นางสุมณฑา กิตติธรสมบัติ
19.นายฐิติกร กิตติธรสมบัติ
20.นางสาว เปมิกา กิตติธรสมบัติ
21.คุณสมสวาท ภูตระกูลและครอบครัว
22.คุณบุญตา เวียงสันเทียะและครอบครัว
23.คุณประนอม อดิศัยปัญญา
24.อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
25.คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
26.คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
27.อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
28.อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
29.คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
30.น.ส.จินดา มากคำ
31.คุณวิรัตน์ และ คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
32.คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
33.คุณดารา บุญต่อ
34.คุณจิราพรรณ ทองรักขาว
35.คุณจิรกร ช้างโรจน์
36.คุณลักษณา คล้ายแก้ว
37.นาย กิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
38.อุทิศให้มินด์ ภูมิภัคธนาธิป
39.คุณโชติ ยิกุสังข์
40.นายธรณ์เทพ สกุลอำนวยชัย
41.นางสาวอภิญญา สกุลอำนวยชัย
42.นางสาววริษา สกุลอำนวยชัย
43.นายชุมพล นางฐิติกาญจน์ สกุลอำนวยชัย
44.คุณศุภัช พัทธนิรชร
45.คุณอภิณห์พร วิวัฒน์อิทธิธาดา
46.คุณโชติกา ปิยะนาวิน
47.คุณศศิภา ปิยะนาวิน
48.คุณณัฐฐาวดี เรืองทวีป
49.ครอบครังเฮ้งเจริญเลิศ
50.คุณลัดดา กุลยบุตร
51.คุณดาวเรือง เจนไชยวัฒน์
52.คุณอารีรัตน์ เจริญลา
53.คุณเสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ – 54.คุณกรวิทย์ วัฒนามนตรี
55.คุณกนกวรรณ สมบัติเปี่ยม
56.คุณวิบูลย์ศักดิ์ – คุณมาลินี – คุณมัลลิกา สิริโยธิน
57.คุณประพิศ เกษมสุพัฒน์
58.อุทิศให้ วราวุธ สิริโยธิน
59.ครอบครัววงษ์อินทร์ เมฆพยัพ
60.คุณชลวรรณ วงษ์อินทร์
61.คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
62.อุทิศแด่คุณแม่นงนุช สินธุ์ชัย (เฉยศิริ)
63.คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
64.คุณรักชนนท์ จนิตส์
65.คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัยและครอบครัว
66.คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัย 67.อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
68.คุณศศกร มนทิรามาลัย
68 คุณศศกร มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
69.คุณกมล มนทิรามาลัย
70.คุณพีระพล มนทิรามาลัย
71.คุณศศนันท์ สตาภิรมย์และครอบครัว
72.ด.ช.บุณยกร รอดบุญ
73.นางกรชวัล รอดบุญ
74.อุทิศให้แก่ นายสิริ รอดบุญ
75.คุณปวีณา ยลไชย
76.คุณเสาวลักษณ์ จึงยิ่งสมบูรณ์ดี – คุณศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช
78.อุทิศให้นายเปียงเฮียง แซ่จึง – นางเอ็ง แซ่ตั้ง
79.น.ส.ศิริรัตน์ ชาวนา
80.จ.ส.อ.ประภาส อุทัยวรรณ
81.นายชยานนท์ จำลองราษฎร์
82.คุณขนิษฐา มีประเสริฐ
83.คุณจิณห์นิภา มีประเสริฐ
84.คุณจุฑามาศ มีประเสริฐ
85.คุณธัญญพรพรรณ มีประเสริฐ
86.คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
87.Mr Zhang Zhe Han
88.คุณวิภาดา จงอุรุดี
89.คุณกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
90.คุณปิ่นเพ็ชร
91.คุณสุภาภรณ์ ดวงพาณิช
92.คุณชินรัตน์ กลิ่นหวล
93.นางเบ็ญจมาศ แต่งสมพล(สหะเดช)
94.นางณัฐพร สหะเดช(Arndt)พร้อมครอบครัว
95.นางสิริวรรณ เลาหสวัสดิ์
96.นายปรีชา ฉายะเกษตริน
97.นางสมจิตต์ อินทรเสน
98.นางภาวิณี อินทรเสน
99.คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา
100.คุณชญานิศา เสน่ห์ลักษณา
101.คุณยุทธนา เสน่ห์ลักษณา
102.คุณวาสนา ม้าประเสริฐ
103.คุณจันทนา ม้าประเสริฐ
104.อุทิศบุญแด่ คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
105.คุณแม่ประจวบ นวลศรี
106.Supparatch Piyawatcharapun & Robert RYE
107.นายเสกสรรค์ สร้อยอุดม
108.คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์
109.คุณรุจรวี การนา
110.คุณภาณิญ จึงไพศาล
111.คุณพนธกร เมธาวิชิต
112.คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
113.คุณศรุดา บุญญรังสรรค์
114.คุณณัฏฐ์ภิชา กฤษณะประยูร
115.คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
116.คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
117.คุณพิมพา สุวรรณน้อย
118.คุณภารดี สุวรรณน้อย
119.คุณประภัสสร สุวรรณน้อย
120.คุณสุรีพร ศรีสวัสดิ์
121.คุณจรูญศรี วันเกิดผล
122.คุณศุภภีพงศ์ เกาไศยนันท์ และคุณปนิษฐา พจน์ชพรกุล
123.คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
124.คุณยรรยง จูอนุวัฒนกุล
125.คุณหมอทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์
126.คุณนิตยา ฉันทวานิช
127.คุณเจริญ ฉันทวานิช
128.คุณปพน ฉันทวานิช
129.คุณณัชพล ฉันทวานิช
130.คุณจิดาภา ฉันทวานิช
131.ครอบครัวคุณณัฐวุฒิ ภญ.อัจฉรีย์ วิเศษศิริ
132.ครอบครัวคุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
133.ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ และครอบครัว
134.คุณวรวุฒิ ดำรงค์วัฒนโภคิน
135.คุณประสิทธิ์ ฉลาดสุนทรวาที
136.อุทิศให้ คุณกันยารัตน์ ทับทอง กับคุณอภิสาร์ ยินเจริญ
137.อุทิศให้กับท้าวเวสสุวรรณ
138.อุทิศให้กับ พล.ต.อ.หลวงวรยุทธวิชัยและคุณป้าอุไร วรยุทธวิชัย
139.อุทิศให้กับ ร.ท.จิตร และ 140.นางสะอาด จินดานนท์
141.สุภัทรา เพิ่มมณีนิล
142.อุทิศให้ คุณพ่อเตียงเปียะ แซ่เลี้ยว คุณแม่เหรียญ เลี้ยวธรรมาคุณ
143.อุทิศให้คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
144.เจ้ากรรมนายเวร
145.คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว
146.คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
147.คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
148.คุณประภาศรี ประสาธน์วนิช
149.นายอาทร -นางมยุรี -น.ส.รัชนี พิทันโชติ
150.น.ส.วิลาวัณย์ พึ่งสุข
151.น.ส.จิตรลดา วัฒนปัญญาสกุล
152.คุณยุวดี บุญสูง
153.คุณสุวัฒนา บุญสูง
154.คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
155.อุทิศแด่ คุณแม่พยงค์ จิตรสมสุข นางอี้ แซ่ตั้ง
156.นางภาสิกา วงศ์อนุ
157.นายภาวัต วงศ์อนุ
158.คุณTaishi Hasegawa
159.คุณTaiyo Hasegawa
160.คุณอุกฤษฏ์ วรวงศ์วสุ
161.คุณนิธิมา ม่วงมณี และครอบครัว
162.คุณสุทธิพร รสิกวรรณ
163.คุณธารทิพย์ รสิกวรรณ
164.คุณเมธาพร รสิกวรรณ
165.ครอบครัวมิลินทางกูร
166.คุณวนันธร มิลินทางกูร
167.ด.ญ.วริศรา จินตนาวัน
168.คุณมีณา รัตนสาครกุล
169.คุณนีลวรรณ มิลินทางกูร
179.คุณนฤศันส์ มิลินทางกูร
180.อุทิศให้นางสมปอง สกุลสิงห์
181.คุณอรรณพ มิลินทางกูร
182.นางอนงค์ ปัญญ์บุศสยกุล – นายนฤดม – นางสุภารัตน์ – นส.สุพิชญา โรจนะหัสดิน
183.นางพัชรินทร์ บวรจารุชัยนันท์
184.คุณนิรมล นิ่มการุญ
185.คุณวิมลมาศ นิ่มการุญ
186.คุณจิรัชญา นิ่มการุญ
187.คุณรวิวรรณ ผลอนันต์
188.คุณมาลัย ประยงค์พันธ์
189.คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุล และครอบครัว
190.พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน
191.ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร

https://drive.google.com/drive/folders/14uVcz7kLlrF–qMIgZNE8zqsh9ZX7mKZ

ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

กราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

ติดต่อ
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️092-956-1145

IMG_2348 IMG_2349 IMG_2350 IMG_2351 IMG_2352