น้อมบุญจากการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 174 จำนวน 635 กล่อง

น้อมบุญจากการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 174 จำนวน 635 กล่อง
พฤษภาคม 31, 2022 superadmin

ันนี้…วันพระ 🙏
น้อมบุญจากการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 174
✨วันพระจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ภัตตาหารวันนี้
🌟ข้าวกระเพราหมูยอ/ไข่ต้ม/ไข่ดาว
🌟ขนมจีนน้ำยา/ไข่ต้ม

วันนี้ 635 กล่อง
ยอดรวมสะสม 37,247 กล่อง

นำไปถวายพระสงฆ์ ที่วัดปทุมวนาราม และส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์

และไปถวายพระสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์

อนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ 🙏🙏🙏

1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร
3 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
4 คุณปราโมทย์ พันธุ์โสภา
5 คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์
6 คุณชัชวาล พันธุ์โสภา
7 คุณศรินทร พันธุ์โสภา
8 คุณวีรพล นิติชาคร
9 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
10 คุณกมลวรรณ อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
11 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุลม-อุทิศแด่ป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
12 คุณภาวิณี แก้วหนองโพธิ์ อุทิศแม่จำรัส แก้วหนองโพธิ์
13 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัว
14 คุณอุบล ภานทัศนาภร
15 คุณประนอม อดิศัยปัญญา
16 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
17 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
18 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
19 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
20 น.ส.จินดา มากคำ
21 คุณวิรัตน์ และ คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
22 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
23 คุณดารา บุญต่อ
24 นาย กิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
25 นายธรณ์เทพ สกุลอำนวยชัย
26 นางสาวอภิญญา สกุลอำนวยชัย
27 นางสาววริษา สกุลอำนวยชัย
28 นายชุมพล นางฐิติกาญจน์ สกุลอำนวยชัย
29 คุณโชติกา ปิยะนาวิน
30 คุณศศิภา ปิยะนาวิน
31 คุณณัฐฐาวดี เรืองทวีป
32 ครอบครังเฮ้งเจริญเลิศ
33 คุณอารีรัตน์ เจริญลา
34 คุณเสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ – คุณกรวิทย์ วัฒนามนตรี
35 คุณกนกวรรณ สมบัติเปี่ยม
36 คุณวิบูลย์ศักดิ์-คุณมาลินี-คุณมัลลิกา สิริโยธิน
37 ครอบครัววงษ์อินทร์ เมฆพยัพ
38 คุณชลวรรณ วงษ์อินทร์
39 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
40 อุทิศแด่คุณแม่นงนุช สินธุ์ชัย (เฉยศิริ)
41 คุณรักชนนท์ จนิตส์
42 น.ส.ศิริรัตน์ ชาวนา
43 จ.ส.อ.ประภาส อุทัยวรรณ
44 นายชยานนท์ จำลองราษฎร์
45 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
46 อุทิศให้คุณอำไพ เจริญศักดิ์วัฒนา
47 Supparatch Piyawatcharapun & Robert RYE
48 นายเสกสรรค์ สร้อยอุดม
49 คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์
50 คุณรุจรวี การนา
51 นางอนิสา ถาวรลัญฉ์
52 นายสุกืจ​ เวสารัชชานนท์​
53 นายไพรัชถาวรลัญฉ์
54 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
55 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
56 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
57 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
58 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
59 น.ส.วรรณกร กีรสว่างพร
60 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS
61 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
62 อุทิศแด่นายเกงย่ง แซ่จิว และเจ้ากรรมนายเวร
63 นายอภิชาติ-รุ่งทิพย์ ขันติกุลานนท์และน้องมารวย
64 คุณเพ็ญทิพ กฤษณะปัณณะ
65 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
66 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
67 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
68 คุณธนรุ่ง ธนธิติ (บ็อบ)
69 คุณพรทิพย์ ชูวงศ์
70 คุณทินกร ชูวงศ์
71 คุณเมธินี ชูวงศ์
72 น.ส.พรระวี ดวงพัสตรา พิศพาณี Stompor ดวงพัสตราและครอบครัว
73 คุณวงศ์วิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
74 น.ส.ณัฏฐ์ภัทรธร มุทุตานนท์
75 ด.ช.อธิภัทร มุทุตานนท์
76 อุทิศให้นายอนุวัชร วิริยะกิจจานนท์
77 อุทิศให้ยายชื้-พ่อศิริ-ตาจันทร์ ครอบครัวและญาติพี่น้อง
78 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
79 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
80 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว
81 คุณเปรมิกา กมลาศสกุล
82 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุล และครอบครัว
83 คุณพนธกร เมธาวิชิต
84 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
85 คุณศรุดา บุญญรังสรรค์
86 คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา
87 คุณชญานิศา เสน่ห์ลักษณา
88 คุณยุทธนา เสน่ห์ลักษณา
89 คุณวาสนา ม้าประเสริฐ
90 คุณจันทนา ม้าประเสริฐ
91 อุทิศบุญแด่คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
92 คุณฉวีวรรณ บุตรราช
93 อุทิศให้กับท้าวเวสสุวรรณ
94 อุทิศให้กับ พล.ต.อ.หลวง วรยุทธวิชัยและคุณป้าอุไร วรยุทธวิชัย
95 อุทิศให้กับ ร.ท.จิตร และนางสะอาด จินดานนท์
96 คุณณิชาภา ลิ้มโธรณี
97 คุณอรรณพ รุจิพานิช
98 คุณภูรดา ภคภูมิเกียติคุณ
99 อุทิศให้​ วรวริทธิ์​ หัสดินไพศาล
100 คุณศศนันท์ สตาภิรมย์และครอบครัว
101 คุณนฤมล สาระโภค
102 คุณพัทร์ศรัณย์ พิทยานุกูล
103 คุณสุกัญญา วารีศรี
104 คุณศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช
105 คุณเสาวลักษณ์ จึงยิ่งสมบูรณ์ดี
106 คุณณัฐปภัสร์ ศักดิ์กิจจรุง
107 คุณขนิษฐา มีประเสริฐ
108 คุณจุฑามาศ มีประเสริฐ
109 คุณชุมพล เตชสุจริตสุนทร
110 คุณสมลักษณ์ เตชสุจริตสุนทร
111 คุณธีรานุช เตชสุจริตสุนทร
112 คุณบริวัตร เตชสุจริตวุนทร
113 คุณสุภัทรา เพิ่มมณีนิล
114 น้อมบุญแด่ คุณพ่อเตียงเปียะ แซ่เลี้ยว และคุณแม่เหรียญ เลี้ยวธรรมาคุณ
115 น้อมบุญแด่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
116 น้อมบุญแด่ เจ้ากรรมนายเวร
117 คุณนิรมล นิ่มการุญ
118 คุณวิมลมาศ นิ่มการุญ
119 คุณจิรัชญา นิ่มการุญ
120 คุณรวิวรรณ ผลอนันต์
121 คุณสมศรี-คุณศิริพร อัคนิฐานันท์
122 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัยและครอบครัว
123 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
124 คุณศศกร มนทิรามาลัย
125 คุณศศกร มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
126 คุณกมล มนทิรามาลัย
127 คุณพีระพล มนทิรามาลัย
128 คุณรมิดา เกษมวิสุทธิ์
129 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
130 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
131 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
132 คุณภารดี สุวรรณน้อย
133 คุณประภัสสร สุวรรณน้อย
134 คุณสุรีพร ศรีสวัสดิ์
135 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
136 คุณศุภภีพงศ์ เกาไศยนันท์ และคุณปนิษฐา พจน์ชพรกุล
137 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
138 คุณยรรยงและคุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
139 คุณหมอทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์
140 คุณนิตยา ฉันทวานิช
141 คุณเจริญ ฉันทวานิช
142 คุณปพน ฉันทวานิช
143 คุณณัชพล ฉันทวานิช
144 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
145 ครอบครัวคุณณัฐวุฒิ ภญ.อัจฉรีย์ วิเศษศิริ
146 ครอบครัวคุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
147 ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ และครอบครัว
148 คุณวรวุฒิ ดำรงค์วัฒนโภคิน
149 น.ส.นภวรรณ นายธีระ กาจธีระเวคิน
150 พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน
151 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
152 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
153 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
154 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
155 คุณเบ็ญจมาศ แต่งสมพล(สหะเดช)
156 ครอบครัวคุณณัฐพร สหะเดช(Arndt)
157 คุณสิริวรรณ เลาหสวัสดิ์
158 คุณปรีชา ฉายะเกษตริน
159 คุณแม่สมจิตต์ อินทรเสน
160 คุณภาวิณี อินทรเสน
161 คุณลักษณีบูลย์ สิริภัทราวรรณ
162 คุณวิภาทิพย์-สรวีย์ ธรากรเรืองโรจน์
163 คุณจิตรลดา วัฒนปัญญาสกุล
164 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
165 คุณเจษฎา ดีนาง
166 คุณศิริลักษณ์ มุสิกะสินธร
167 คุณมาลัย ประยงค์พันธ์
168 นายนฤดม นางสุภารัตน์ น.ส.สุพิชญา โรจนะหัสดิน เทวดารักษาตนและเจ้ากรรมนายเวร
169 อุทิศให้แก่นายสุรพล ปัญญ์บุศยกุล ดร.นิตินัย ปัญญ์บุศยกุล
170 นางอนงค์ ปัญญ์บุศยกุล เทวดาและเจ้ากรรมนายเวร
171 ขออุทิศบุญให้คุณพ่อชอุ่ม-คุณแม่สวาท มณีขาว
172 ขออุทิศบุญให้คุณพ่อบุญชัย-คุณแม่พริ้มเพรา วินยางกูร
173 คุณกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
174 คุณวิภาดา จงอุรุดี
175 คุณลัดดา กุลยบุตร
176 แม่ชวนพิศ นิติศิริ และลูกหลาน อุทิศบุญให้พ่อไพศาล นิติศิริ และเจ้ากรรมนายเวร
177 น.ส. อนัญญา พรหมธนเดช
178 คุณวรรณวิมล ชูศูนย์
179 คุณปุณยา จันทมาตย์
180 อุทิศให้ คุณแม่สังวาลย์เพชร ณ นครพนม
181 นาวาโทธนกฤต จันทมาตย์
182 ด.ญ.นรมน จันทมาตย์
183 ด.ญ.ปัทมนิภา จันทมาตย์
184 คุณจิราพรรณ ทองรักขาว และครอบครัว
185 คุณดวงแก้ว สมหวัง
186 คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
187 คุณสรวงกนก พิบูลธรรมนนท์
188 นายอาทิตย์ ชีวณิชชากร – นางสาวขวัญเรือน วงษ์ไทย
189 คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัย+คุณวรจักร คุปต์ถาวรฤกษ์
190 คุณสินไชย+ธัญวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
191 คุณธีรพิชญ์ คุปต์ถาวรฤกษ์
192 คุณสุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์
193 คุณณัฐชยา ประคองสุข
194 คุณสุชาดา ตันตระกูล
195 คุณนฤมล หลวงใจ
196 คุณประภาวรรณ เตชางาม
197 คุณอุไรวรรณ หว่องสกุล
198 คุณวิภาวณีย์ พราวเนตร
199 คุณแม่ประจวบ นวลศรี
200 คุณมาลัย ประยงค์พันธ์
201 คุณภาณิญ จึงไพศาล
202 คุณอลิสา แท่งทอง อุทิศให้คุณพ่อบุญรอด-คุณแม่สุนีย์ -คุณสมศักดิ์(พี่) แท่งทอง
203 คุณพิตตินันท์ ริชเตอร์
204 คุณเพ็ญนภา อินชูกุล
205 คุณธารทิพย์ รสิกวรรณ
206 นางราตรี อารีรอบ-นายกิตติธัช-นางปวีณกร พันโยธา และบุตร หลาน
207 คุณณัฐมณฑ์ พงศ์สุริยนันท์
208 คุณนันทพันธ์ เรืองจิรนันท์
209 คุณศิวาพร พงศ์สีริยนันท์
210 คุณTaishi Hasegawa
211 คุณTaiyo Hasegawa
212 คุณอุกฤษฏ์ วรวงศ์วสุ
213 ครอบครัวอาญาสิทธิ์

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

กราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

ติดต่อ
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️092-956-1145

IMG_2830 IMG_2831 IMG_2832 IMG_2833 IMG_2834 IMG_2835 IMG_2836 IMG_2838 IMG_2839 IMG_2840 IMG_2841 IMG_2842 IMG_2843