ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 176 จำนวน 683 กล่อง

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 176 จำนวน 683 กล่อง
มิถุนายน 17, 2022 superadmin

✨ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 176
✨วันพระอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

ภัตตาหารวันนี้
🌟ข้าวพะแนงไก่/ไข่ต้ม-ไข่ดาว
🌟ข้าวกระเพราไก่ ใส่หน่อไม้หวาน/ไข่ดาว
🌟ผัดมักกะโรนี ซอสเซจ

วันนี้ 683 กล่อง
ยอดรวมสะสม 38,464 กล่อง

นำไปถวายที่โรงพยาบาลสงฆ์
และถวายพระสงฆ์ ที่วัดปทุมวนาราม และส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์

อนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ 🙏🙏🙏

1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร
3 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
4 ร.ต.ต. สุวิทย์ สัจจหทยาศรม
5 นาง สุนิสา ด้วงนุ่ม
6 Supparatch Piyawatcharapun & Mark BOWLING
7 นายเสกสรรค์ สร้อยอุดม และครอบครัว
8 คุณกฤษฎา-คุณนัยนา สหเวชชภัณฑ์
9 คุณกาญจนา และครอบครัว
10 นางสาวพรทิพย์เก่าเจริญ
11 น.ส.วรรณกร กีรสว่างพร
12 คุณกาญจนา​ บุญ​สาย​และครอบครัว
13 คุณพนธกร เมธาวิชิต
14 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
15 คุณศรุดา บุญญรังสรรค์
16 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
17 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
18 นายกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
19 คุณนารี ชีวะอิสระกุล และ คุณบัณฑูร เอกบัณฑิต
20 คุณวไลพร ถาวรวันชัย
21 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS
22 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
23 นางเฮียง ชินปรีชา
24 คุณวิรัตน์ และ คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
25 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
26 คุณดารา บุญต่อ
27 อุทิศให้ คุณแม่ชุนหล่าน แซ่ฉี
28 คุณศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา
29 อุทิศให้คุณแม่มะลิ ปลื้มจิตร
30 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
31 คุณโชติกา ปิยะนาวิน
32 คุณศศิภา ปิยะนาวิน
33 คุณรุจรวี การนา
34 นางสาวมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์ อุทิศให้คุณพ่อจั้ยฮั้ว แซ่ตั้ง
35 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว
36 คุณสุภัทรา เพิ่มมณีนิล
37 น้อมบุญแด่ คุณพ่อเตียงเปียะ แซ่เลี้ยว และคุณแม่เหรียญ เลี้ยวธรรมาคุณ
38 น้อมบุญแด่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
39 น้อมบุญแด่ เจ้ากรรมนายเวร
40 คุณประนอม อดิศัยปัญญา
41 อุทิศแด่คุณแม่นงนช สินธุ์ชัย(เฉยศิริ)
42 คุณพรทิพย์ -คุณทินกร-คุณเมธินี ชูวงศ์
43 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
44 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
45 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
46 คุณกมลวรรณ อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
47 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล,อุทิศแด่ป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
48 คุณภาวิณี แก้วหนองโพธิ์ อุทิศแม่จำรัส แก้วหนองโพธิ์
49 คุณวิบูลย์ศักดิ์-มาลินี-มัลลิกา สิริโยธิน
50 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
51 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
52 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
53 น.ส.เสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ อุทิศพ่อประเทืองแม่สำรูณ องค์ศิลป์
54 อุทิศแด่คุณแม่พยงค์ จิตรสมสุข
55 นายอาทร-นางมยุรี พิทันโชติ
56 น.ส.รัชนี พิทันโชติ
57 นายสิทธิศักดิ์ สุรเจตน์วิชิต และนางเปรมิกา กมลาศสกุล
58 คุณวงศ์วิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
59 คุณศศนันท์ สตาภิรมย์และครอบครัว
60 คุณอัญมณี อรุณรัตน์
61 คุณณรัตน์ ประสาธน์วนิช
62 คุณสมสวาท ภูตระกูล และคุณบุญตา เวียงสันเทียะ
63 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัว
64 คุณปุณยา จันทมาตย์
65 อุทิศให้ คุณแม่สังวาลย์เพชร ณ นครพนม
66 นาวาโทธนกฤต จันทมาตย์
67 ด.ญ.นรมน จันทมาตย์
68 ด.ญ.ปัทมนิภา จันทมาตย์
69 พญ.พัฒนี ศีตะจิตต์
70 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
71 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
72 คุณจินดา มากคำ
73 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
74 คุณภารดี สุวรรณน้อย
75 คุณประภัสสร สุวรรณน้อย
76 คุณสุรีพร ศรีสวัสดิ์
77 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
78 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
79 คุณยรรยงและคุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
80 คุณหมอทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์
81 คุณนิตยา ฉันทวานิช
82 คุณเจริญ ฉันทวานิช
83 คุณปพน ฉันทวานิช
84 คุณณัชพล ฉันทวานิช
85 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
86 ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ และครอบครัว
87 คุณวรวุฒิ ดำรงค์วัฒนโภคิน
88 พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน
89 นายพรชัย พัฒนะจินดา,นางเพ็ญศรี กันตถาวร,น.ส.อภสร พัฒนะจินดา
90 คุณอุทัยวรรณ เดชสมฤทธิ์ฤทัย
91 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุล และครอบครัว
92 คุณแม่ประจวบ นวลศรี
93 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
94 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
95 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
96 คุณสมใจ ปัจจัยวาณิชกิจ
97 คุณอนิสา​ ถาวรลัญฉ์
98 นส.ธนินท์ธร มาดี อุทิศให้คุณพ่อจรูญ มาดี และ นายวิเทศ บุตรกตัญญู
99 อุทิศให้ยายชี้-พ่อศิริ-ตาจันทร์ ครอบครัวและญาติพี่น้อง
100 คุณกัญชพร ลักษมีจันทร์พร และคุณศุภรัตน์ ตันติปริมงคล
101 คุณมาลัย ประยงค์พันธ์
102 ครอบครัวคุณณัฐวุฒิ ภญ.อัจฉรีย์ วิเศษศิริ
103 ครอบครัวคุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
104 คุณศุภภีพงศ์ เกาไศยนันท์ และคุณปนิษฐา พจน์ชพรกุล
105 คุณธวรินธรณ์ ตันวิไลย
106 คุณจุฑามณี และครอบครัว
107 คุณสุรีย์ ถ้ำอมร
108 คุณชิสาสด วรรณชาติและครอบครัว
109 คุณทัศนา ธนรังสีกุล
110 คุณขนิษฐา อุปถัมภานนท์
111 คุณกองกาญจน์ อเนกวิทยากิจ
112 คุณพรพรรณ หล่อประเสร็จกุล
113 คุณนันทพันธ์ เรืองจิรนันท์
114 คุณบรรยงค์ อัมพรตระกูล
115 คุณยุวลี อัมพรตระกูล
116 คุณบารมี อัมพรตระกูล
117 คุณชวลี อัมพรตระกูล
118 คุณณัฐฐาน์ ฐิติภิรมย์ถาวร และครอบครัว
119 ผู้ถวายนายสุกิจ​ เวสารัชชานนท์อุทิศเจ้ากรรมนายเวร
120 นายอาทิตย์ ชีวณิชชากร – นางสาวขวัญเรือน วงษ์ไทย
121 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
122 นางนันทวัน มณีขาวและครอบครัว
123 อุทิศบุญกุศลให้ น.พ. ชลิต เกษมสุพัฒน์
124 คุณสุปราณี เกษมสุพัฒน์
125 คุณกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
126 นางสาว ปวีณณัสม์ ขวนเสนีย์
127 คุณเกสินี อันทานุวัฒน์
128 คุณสมศรี-คุณศิริพร อัคนิฐานันท์
129 คุณนฤมล สาระโภค
130 อุทิศให้แก่นายสุรพล ปัญญ์บุศยกุล ดร.นิตินัย ปัญญ์บุศยกุลและพยายามราช
131 นายนฤดม นางสุภารัตน์ น.ส.สุพิชญา โรจนะหัสดิน เทวดารักษาตนและเจ้ากรรมนายเวร
132 นางอนงค์ ปัญญ์บุศยกุล เทวดาและเจ้ากรรมนายเวร
133 คุณปาณญาดา เสถียรเขตต์
134 คุณธิษณามดี เสถียรเขตต์
135 คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
136 คุณกฤษณะ ปอนสันเทียะ
137 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัยและครอบครัว
138 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
139 คุณศศกร มนทิรามาลัย
140 คุณศศกร มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
141 คุณกมล มนทิรามาลัย
142 คุณพีระพล มนทิรามาลัย
143 คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัย-คุณวรจักร คุปต์ถาวรฤกษ์
144 คุณสินไชย-คุณธัญวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
145 คุณธีรพิชญ์ คุปต์ถาวรฤกษ์
146 คุณสุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์
147 คุณดวงใจ ภู่เชี่ยวชาญวิทย์
148 คุณประภัสสร พรหมสุวรรณศิริ
149 คุณสรวีร์ มุทุตานนท์และครอบครัว
150 พ.ต.อ.วิชา ชั้นไพบูลย์
151 น.ส.จงกลนี ชั้นไพบูลย์
152 นายชัชนาท ชั้นไพบูลย์
153 น.ส.วรุณ ชั้นไพบูลย์
154 น.ส.สุจิตดา ชั้นไพบูลย์
155 น.ส.จารุเนตร ชั้นไพบูลย์
156 นางดรุณี ชั้นไพบูลย์
157 คุณเบญจมินทร์ พินธุสาร
158 คุณจณิสตา พินธุสาร
159 คุณตราชู พินธุสาร (เบียร์)
160 นางศรีนวล สว่างศิลป์
161 นางวิลาสินี – นายกฤษณ์ – ด.ญ.อรวรา -ด.ญ.อันนา กล้าตลุมบอน
162 คุณเบ็ญจมาศ แต่งสมพล(สหะเดช)
163 ครอบครัวคุณณัฐพร สหะเดช(Arndt)
164 คุณสิริวรรณ เลาหสวัสดิ์
165 คุณปรีชา ฉายะเกษตริน
166 คุณแม่สมจิตต์ อินทรเสน
167 คุณภาวิณี อินทรเสน
168 คุณลักษณีบูลย์ สิริภัทราวรรณ
169 คุณวิภาทิพย์-สรวีย์ ธรากรเรืองโรจน์
170 คุณอธิคุณ อินทรเสน
171 ด.ช.น่านฟ้า อินทรเสน
172 ด.ช.ภัทระ เพ็งมีศรี
173 คุณอิศเรศ วินิจฉัยกุล
174 คุณโสธิดา เตชสุจริตสุนทร และชัยยศ เรืองสกุลราช
175 คุณโชติรส และคุณเขมจิรา พันธุ์โภคา
176 คุณกรรณา อรุณแขงามใส
177 นางสาวเพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ และครอบครัว
178 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
179 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
180 คุณนวรัตน์ เอกอารีศักดิ์
181 คุณอลิสา แท่งทอง
182 คุณแม่อำไพ โพธิปัญญากุล
183 คุณพ่อหาญณรงค์ โพธิปัญญากุล
184 คุณดวงแก้ว สมหวัง
185 คุณพรรวินท์ ภูวนันท์สุวสิน
186 นายอรรณพ รุจิพานิช
187 นส.ภูรดา ภคภูมิเกียรติคุณ
188 คุณศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช
189 คุณเสาวลักษณ์ จึงยิ่งสมบูรณ์ดี
190 อุทิศส่วนกุศลให้ณัฐปภัสร์ ศักดิ์กิจจรุง
191 คุณอารดี โชควารีพร
192 คุณนพจิรา โคมทองซูสกุล
193 คุณขนิษฐา มีประเสริฐ
194 คุณสุชาดา ตันตระกูล
195 คุณสมสวาท ภูตระกูล
196 คุณบุญตา เวียงสันเทียะ
197 คุณพัทร์ศรัณย์ พิทยานุกูล
198 คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา
199 คุณชญานิศา เสน่ห์ลักษณา
200 คุณยุทธนา เสน่ห์ลักษณา
201 คุณวาสนา ม้าประเสริฐ
202 คุณจันทนา ม้าประเสริฐ
203 อุทิศบุญแด่คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
204 คุณไพศาล บริบูรณ์ธนวัฒน์
205 คุณจันทิมา บริบูรณ์ธนวัฒน์
206 คุณจารุภา บริบูรณ์ธนวัฒน์
207 คุณธัญญรัตน์ บริบูรณ์ธนวัฒน์
208 คุณมนธิราสมบุญเรืองศรี
209 คุณมลิวัลย์ สมบุญเรืองศรี
210 คุณพจนี สฤษดิชัยนันทา
211 อุทิศให้คุณพ่อศรีณรงค์และคุณแม่ปักคำ วสุนันต์
212 คุณขนิษฐา เจริญนิตย์
213 นางมณีรัตน์ ดวงพาณิช อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
214 คุณธริณี ชื่นสุวรรณ
215 คุณวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ
216 คุณวรธันย์ ชื่นสุวรรณ
217 พล.ต.ท.สุภธัช – สุดจิตตรา – ธิดาวรวง คำดี และครอบครัว
218 คุณวชิรพันธุ์ คุณณัฐกานต์ คุณภูรินทร์ อนุวัฒน์
219 คุณศิริลักษณ์ มุสิกะสินธร
220 คุณพ่อตุยบ๊ก แซ่อุ่ย
221 คุณแม่เสาวณีย์ วิรัญญแพทย์
222 คุณพ่อประลอง และพี่ปอแก้ว บุญปั้น
223 คุณศศิธร​ เขียวกอ
224 นายบุญจาง โรจนสโรจน์
225 คุณวิไลพร โคอิจิ
226 Mr. Yoshiyuki. Sunohara
227 พุท ธัม สงฆ์ บุพการี บูรพาจารย์อาจาริย บูรพกษัตริยวงศ์ เทวตา ญาติกา สัพเพสัพตา กัลยาณมิตา
228 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
229 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
230 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
231 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
232 คุณปราโมทย์ พันธุ์โสภา
233 คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์
234 คุณชัชวาล พันธุ์โสภา
235 คุณศรินทร พันธุ์โสภา
236 คุณวีรพล นิติชาคร

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏 🙏 🙏

ร่วมบุญทักนางฟ้าสะพานบุญ
ได้ทางไลน์ 👇🏻👇🏻👇🏻
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️092-956-1145

IMG_3189 IMG_3190 IMG_3191 IMG_3192 IMG_3193 IMG_3194 IMG_3195 IMG_3196 IMG_3198 IMG_3199 IMG_3200 IMG_3201 IMG_3202 IMG_3203 IMG_3204 IMG_3206