ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 180 จำนวน 1,350 กล่อง

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 180 จำนวน 1,350 กล่อง
กรกฎาคม 15, 2022 superadmin

🙏วันนี้..วันพระใหญ่🙏
วันอาสาฬหบูชา..และวันเพ็ญพุธ
วันที่ครบองค์สาม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

❤️น้อมกายใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อันเป็นสรณะสูงสุด

มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์และกัลยาณมิตร
ร่วม✨ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 180
วันนี้ 1,350 กล่อง
สะสม 41,710 กล่อง

นำไปถวายพระสงฆ์ ที่วัดปทุมวนาราม โรงพยาบาลสงฆ์ และไปมอบให้จิตอาสา ที่วัดพระรามเก้า

อนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร
3 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
4 Supparatch Piyawatcharapun & William E. Heinecke
5 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
6 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
7 อุทิศให้ยายชี้-พ่อศิริ-ตาจันทร์ ครอบครัวและญาติพี่น้อง
8 คุณอนัญญา ถมังรักษ์สัตว์
9 คุณจินดา มากคำ
10 คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์ อุทิศให้ คุณพ่อจั้ยฮั้ว แซ่ตั้ง
11 คุณสุภัทรา เพิ่มมณีนิล
12 น้อมบุญแด่ คุณพ่อเตียงเปียะ แซ่เลี้ยว และคุณแม่เหรียญ เลี้ยวธรรมาคุณ
13 น้อมบุญแด่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
14 น้อมบุญแด่ เจ้ากรรมนายเวร
15 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
16 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
17 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
18 คุณวิรัตน์ และ คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
19 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
20 คุณดารา บุญต่อ
21 คุณเสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ อุทิศแด่พ่อประเทือง และแม่สำรูณ องค์ศิลป์
22 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัว
23 อุทิศแด่คุณแม่พยงค์ จิตรสมสุข
24 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
25 คุณภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์
26 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
27 คุณนวรัตน์ เอกอารีศักดิ์
28 คุณเพ็ญทิพ และครอบครัว
29 นางอนิสา​ ถาวรลัญฉ์
30 คุณประนอม อดิศัยปัญญา
31 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว
32 นายอาทร พิทันโชติ
33 นางมยุรี พิทันโชติ
34 น.ส.รัชนี พิทันโชติ
35 คุณอุบล ภานุทัศนาภร และครอบครัว
36 ฝ่ายการเงินAIS อุทิศให้คุณศิรินันท์ ศิริวรรณ
37 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
38 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
39 คุณศศนันท์ สตาภิรมย์และครอบครัว
40 คุณพรทิพย์-ทินกร-เมธินี ชูวงศ์
41 น.ส.ศิริรัตน์ ชาวนา
42 จ.ส.อ.ประภาส อุทัยวรรณ
43 นายชยานนท์ จำลองราษฎร์
44 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัยและครอบครัว
45 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
46 คุณศศกร มนทิรามาลัย
47 คุณศศกร มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
48 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุล และครอบครัว
49 อุทิศให้นายวราวุธ สิริโยธิน
50 คุณวิบูลย์ศักดิ์-คุณมาลินี-คุณมัลลิกา สิริโยธิน
51 ขออุทิศแด่คุณแม่นงนุช สินธุ์ชัย (เฉยศิริ)
52 ถวายโดยนายรชตะ มุทุตานนท์ และครอบครัว
53 คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัย+คุณวรจักร คุปต์ถาวรฤกษ์
54 คุณสินไชย+คุณธัญวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
55 คุณธีรพิชญ์ คุปต์ถาวรฤกษ์
56 คุณสุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์
57 คุณวงศ์วิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
58 ครอบครัววงษ์อินทร์+เมฆพยัพ
59 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
60 คุณชลวรรณ วงษ์อินทร์
61 คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา
62 คุณชญานิศา เสน่ห์ลักษณา
63 คุณยุทธนา เสน่ห์ลักษณา
64 คุณวาสนา ม้าประเสริฐ
65 คุณจันทนา ม้าประเสริฐ
66 อุทิศบุญแด่คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
67 คุณสุนิสา ด้วงนุ่ม
68 นายอภิชาติ นางรุ่งทิพย์ ขันติกุลานนท์ น้องมารวย
69 นางเปรมิกา กมลาศสกุล อุทิศให้นายสิทธิศักดิ์ สุรเจตน์วิชิต
70 คุณโชติรสและเขมจิรา พันธุ์โภคา
71 นายไชยสิน​ ถาวรลัญฉ์
72 คุณสมสวาท ภูตระกูล-คุณบุญตา เวียงสันเทียะ
73 คุณปุณยา จันทมาตย์
74 อุทิศให้ คุณแม่สังวาลย์เพชร ณ นครพนม
75 นาวาโทธนกฤต จันทมาตย์
76 ด.ญ.นรมน จันทมาตย์
77 ด.ญ.ปัทมนิภา จันทมาตย์
78 คุณกฤษฎา-คุณนัยนา สหเวชชภัณฑ์
79 นาย ชุมพล สกุลอำนวยชัย
80 นาง ฐิติกาญจน์ สกุลอำนวยชัย
81 นางสาว อภิญญา สกุลอำนวยชัย
82 นาย ธรณ์เทพ สกุลอำนวยชัย
83 นางสาว วริษา สกุลอำนวยชัย
84 นายกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และ ครอบครัว
85 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
86 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
87 คุณโชติกา ปิยะนาวิน
88 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
89 อุทิศให้คุณแม่ กมลวรรณ อดุลยศิริกุล
90 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่ป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
91 คุณภาวิณี แก้วหนองโพธิ์ อุทิศแม่จำรัส แก้วหนองโพธิ์
92 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
93 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
94 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
95 นายนฤดม นางสุภารัตน์ นสสุพิชญา โรจนะหัสดิน เทวดารักษาตน เจ้ากรรมนายเวร
96 คุณนารี ชีวะอิสระกุล และ คุณบัณฑูร เอกบัณฑิต
97 คุณสมชาย เวียงธีรวัฒน์
98 คุณอรสา เวียงธีรวัฒน์
99 คุณพัทธ์ธีรา เวียงธีรวัฒน์
100 คุณพีรดา เวียงธีรวัฒน์
101 คุณธีรภัทร เวียงธีรวัฒน์
102 คุณพรทิพย์ เก่าเจริญ
103 คุณอิศเรศ วินิจฉัยกุลและครอบครัว
104 คุณมาลัย ประยงค์พันธ์
105 คุณมาลี สิตรวสันต์
106 คุณสมชาย ประยงค์พันธ์
107 คุณสุดารัตน์ กิจสิพงษ์
108 นายกิตติธัช – นางปวีณกร พันโยธา และครอบครัว
109 คุณวไลพร ถาวรวันชัย
110 นายสันติ วนกิจไพบูลย์
111 นางจารุวรรณ์ วนกิจไพบูลย์
112 นายนำพล วนกิจไพบูลย์และภรรยา
113 นส. นิภาภัทร วนกิจไพบูลย์ และครอบครัว
114 นายนราธิป วนกิจไพบูลย์
115 คุณสุทธินาถ วงศ์ตั้งใจ
116 น.ส. ณัฐกมล อิทธิถาวร
117 ครอบครัวคุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรีอรุณไพโรจน์
118 อุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
119 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
120 คุณภารดี สุวรรณน้อย
121 คุณประภัสสร สุวรรณน้อย
122 คุณสุรีพร ศรีสวัสดิ์
123 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
124 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
125 คุณยรรยงและคุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
126 คุณหมอทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์
127 คุณนิตยา ฉันทวานิช
128 คุณเจริญ ฉันทวานิช
129 คุณปพน ฉันทวานิช
130 คุณณัชพล ฉันทวานิช
131 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
132 ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ และครอบครัว
133 คุณวรวุฒิ ดำรงค์วัฒนโภคิน
134 พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน
135 ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
136 คุณปราโมทย์ พันธุ์โสภา
137 คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์
138 คุณชัชวาล พันธุ์โสภา
139 คุณศรินทร พันธุ์โสภา
140 คุณวีรพล นิติชาคร
141 พญ.พัฒนี ศีตะจิตต์
142 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
143 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
144 คุณชิสาสด วรรณชาติและครอบครัว
145 คุณธัญภา เจียมกรกต
146 นางสุจิตรา รุ่งเกียรติรัตน์
147 นางสาวอริญชยา รุ่งเกียรติรัตน์
148 นางสาวธวัลหทัย รุ่งเกียรติรัตน์
149 นายสุรเกียรติ รุ่งเกียรติรัตน์
150 นางสาวหทัยภัทร รุ่งเกียรติรัตน์
151 คุณมะลิ​ ศิริวรรณ​ว​ร​วุฒิ
152 คุณกานต์​พิชชา​ ศิริวรรณ​ว​ร​วุฒิ
153 อุทิศให้​ คุณแม่หงษ์​ แซ่ลี้
154 อุทิศให้​ คุณพ่อ​มกเจี่ย แซ่อื้อ
155 ​อุทิศให้​ คุณสมชาย​ อภิชนรัตนกร
156 คุณยาย นิภา เกตุมุนินทร์
157 คุณณัฏฐ์ภิชา กฤษณะประยูร
158 คุณธวรินทร์ ตันวิไลย
159 คุุณสำเริง คุณสุพร เก่าเงินโชติ
160 คุณสุภา นิ่มสุวรรณ
161 คุณอิงอร วงศ์สถาปัตย์
162 คุณชุติรัฏฐ์ เฉลิมสุขสัน
163 คุณทองใบ คุณารัตนอังกูร
164 นางสมถวิล หาญพล และ บุตร- ธิดา
165 คุณวิโรจน์​ หัสดินไพศาล
166 คุณกรนด​ หัสดินไพศาล
167 คุณกรวิ​ หัสดินไพศาล
168 คุณวรกร​ หัสดินไพศาล
169 คุณพิมล ชนชนะชัย
170 คุณธีรภัทร เวียงธีรวัฒน์
171 คุณนิศาชล จันทร์ดาเสือ
172 คุณสมบูรณ์ ไชยสงวนมิตต์
173 คุณกฤษฎา. ไชยสงวนมิตต์
174 คุณ ณฐภาส์. ไชยสงวนมิตต์
175 คุณธรณ์ธันย์ ไชยสงวนมิตต์
176 ด.ช. กฤษฎ์ณฎล ไชยสงวนมิตต์
177 คุณณฐชัย ไชยสงวนมิตต์
178 คุณอชิรญา. สิริวัฒนเกตุ.
179 คุณนิธินันท์ ตันชูเกียรติ
180 คุณ ณฐนนท์. ครองลาภยศ
181 คุณแสงประภาศรี​ ศิริน​ภาพร​
182 พุท ธัม สงฆ์ บุพการี บูรพาจารย์อาจาริย บูรพกษัตริยวงศ์ เทวตา ญาติกา สัพเพสัพตา กัลยาณมิตตา
183 พญ.ฉัตรทิพย์ ธรรมวิวัฒน์และครอบครัว และขออุทิศบุญกุศลให้นายสนิท ธรรมวิวัฒน์
184 คุณแม่สมพักตร์ แก่นทอง
185 คุณสำรวม-คุณดวงใจ ภู่เชี่ยวชาญวิทย์
186 คุณสิรวิชญ์-คุณศิวกร ภู่เชี่ยวชาญวิทย์
187 อุทิศให้คุณพ่อวิรัติ แก่นทอง
188 อุทิศให้น.ส.ภาวนา แก่นทอง
189 คุณนันทวรรณ ธีระจรุงเกียรติและครอบครัว
190 นางสุนันทา​ นิติสุนทรางกูร และ​ นายประสงค์​ นิติสุนทรางกูร​
191 นาง​มนต์สินี​ ธ​นโชติวิเศษ​ และ​ นายวิศณุ​ เจริญวิเศษกรณ์
192 คุณอัศวภัทร์ อัศวบุญญะวัชร์
193 คุณพนธกร เมธาวิชิต
194 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
195 คุณศรุดา บุญญรังสรรค์
196 น.ส. ดวงกมล ใจผ่องใส
197 พ.ต.อ.วิชา ชั้นไพบูลย์
198 น.ส.จงกลนี ชั้นไพบูลย์
199 นายชัชนาท ชั้นไพบูลย์
200 น.ส.วรุณ ชั้นไพบูลย์
201 น.ส.สุจิตดา ชั้นไพบูลย์
202 น.ส.จารุเนตร ชั้นไพบูลย์
203 นางดรุณี ชั้นไพบูลย์
204 คุณเบญจมินทร์ พินธุสาร
205 คุณจณิสตา พินธุสาร
206 คุณตราชู พินธุสาร (เบียร์)
207 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
208 คุณภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์
209 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
210 คุณนวรัตน์ เอกอารีศักดิ์
211 นายสายัณห์ – นางเพ็ญพรรณ์ ระพิพงษ์
212 นางจีระนันท์ – ด.ช.โพธิกร คุณาชีวะ
213 คุณกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
214 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
215 คุณชุมพล เตชสุจริตสุนทร
216 คุณสมลักษณ์ เตชสุจริตสุนทร
217 คุณธีรานุช เตชสุจริตสุนทร
218 คุณบริวัตร เตชสุจริตสุนทร
219 คุณสุปราณี เกษมสุพัฒน์
220 คุณรมิดา เกษมวิสุทธิ์
221 คุณเบ็ญจมาศ แต่งสมพล(สหะเดช)
222 ครอบครัวคุณณัฐพร สหะเดช(Arndt)
223 คุณสิริวรรณ เลาหสวัสดิ์
224 คุณปรีชา ฉายะเกษตริน
225 คุณแม่สมจิตต์ อินทรเสน
226 คุณภาวิณี อินทรเสน
227 คุณอธิคุณ อินทรเสน
228 คุณลักษณีบูลย์ สิริภัทราวรรณ
229 คุณวิภาทิพย์-คุณสรวีย์ ธรากรเรืองโรจน์
230 อุทิศให้นายเศษศิริ (เจี๊ยบ) จุลกะเศียน
231 คุณกฤษณา จุลกะเศียน
232 คุณสุกัญญา พรหมบุตร
233 คุณเกสรินทร์ มณีอินทร์
234 คุณอวยพร ถานะวร
235 คุณอารีรัฐ ซังธาดา
236 คุณอัญชลี เอมอิ่ม
237 คุณบุญปลูกและแฉล้ม เอมอิ่ม
238 นายพีรวัส​ ถาวรลัญฉ์
239 นายชินไตร​ ถาวรลัญฉ์​
240 อุทิศให้นายสันติ​ เวสารัชชานนท์
241 นายนฤดม นางสุภารัตน์ นสสุพิชญา โรจนะหัสดิน เทวดารักษาตน เจ้ากรรมนายเวร
242 อุทิศให้นายสุรพล ปัญญ์บุศยกุล ดร.นิตินัย ปัญญ์บุศยกุล เจ้ากรรมนายเวร พระยายมราช

รายชื่อเพิ่มเติมคลิก
https://www.facebook.com/125491157497111/posts/pfbid0ULGo9oGLCdPhgHfbksFowEuxEvmXQCHU6qingC9qq7XEYekQCRVHYy3P6Qj5U5nbl/

IMG_3860 IMG_3862 IMG_3861 IMG_3863 IMG_3864 IMG_3865 IMG_3866 IMG_3867 IMG_3868 IMG_3869 IMG_3870 IMG_3871 IMG_3872 IMG_3873 IMG_3874 IMG_3875 IMG_3876 IMG_3877