ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 181 จำนวน 934 กล่อง

ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 181 จำนวน 934 กล่อง
กรกฎาคม 25, 2022 superadmin

การสั่งสมซึ่งบุญ นำความสุขมาให้
🙏วันนี้..วันพระ🙏
พรรษาแห่งการตื่นรู้

❤️เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยการให้❤️

มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ และกัลยาณมิตร

ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 181
✨วันพระที่ 21 กรกฎาคม 2565

ภัตตาหารวันนี้
🌟ขนมจีน แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
🌟ข้าวเต้าหู้ผัดพริกเกลือ /ไข่ต้ม /หมูยอ
🌟ข้าวผัดพริกแกงอกไก่ ใส่หน่อไม้หวาน/ ไข่ต้ม/หมูยอ
🌟ข้าวแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย /หมูยอ

วันนี้ 934 กล่อง
ยอดรวมสะสม 42,644 กล่อง

นำไปถวายพระ และบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสงฆ์

ถวายพระสงฆ์ ที่วัดปทุมวนาราม และส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และน้องๆโรงเรียนวัดปทุมวนาราม

และไปมอบให้จิตอาสา ที่ธรรมสถาน วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก

ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญนี้ด้วยกันนะครับ

อนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ 🙏🙏🙏

1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร
3 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
4 Supparatch Piyawatcharapun & William E. Heinecke
5 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
6 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
7 อุทิศให้ยายชี้-พ่อศิริ-ตาจันทร์ ครอบครัวและญาติพี่น้อง
8 คุณอนัญญา ถมังรักษ์สัตว์
9 คุณจินดา มากคำ
10 คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์ อุทิศให้ คุณพ่อจั้ยฮั้ว แซ่ตั้ง
11 คุณสุภัทรา เพิ่มมณีนิล
12 น้อมบุญแด่ คุณพ่อเตียงเปียะ แซ่เลี้ยว และคุณแม่เหรียญ เลี้ยวธรรมาคุณ
13 น้อมบุญแด่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
14 น้อมบุญแด่ เจ้ากรรมนายเวร
15 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
16 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
17 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
18 คุณวิรัตน์ และ คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
19 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
20 คุณดารา บุญต่อ
21 คุณเสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ อุทิศแด่พ่อประเทือง และแม่สำรูณ องค์ศิลป์
22 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัว
23 อุทิศแด่คุณแม่พยงค์ จิตรสมสุข
24 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
25 คุณภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์
26 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
27 คุณนวรัตน์ เอกอารีศักดิ์
28 คุณเพ็ญทิพ และครอบครัว
29 นางอนิสา​ ถาวรลัญฉ์
30 คุณประนอม อดิศัยปัญญา
31 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว
32 นายอาทร พิทันโชติ
33 นางมยุรี พิทันโชติ
34 น.ส.รัชนี พิทันโชติ
35 คุณอุบล ภานุทัศนาภร และครอบครัว
36 ฝ่ายการเงินAIS อุทิศให้คุณศิรินันท์ ศิริวรรณ
37 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
38 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
39 คุณศศนันท์ สตาภิรมย์และครอบครัว
40 คุณพรทิพย์-ทินกร-เมธินี ชูวงศ์
41 น.ส.ศิริรัตน์ ชาวนา
42 จ.ส.อ.ประภาส อุทัยวรรณ
43 นายชยานนท์ จำลองราษฎร์
44 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุล และครอบครัว
45 คุณวิบูลย์ศักดิ์-คุณมาลินี-คุณมัลลิกา สิริโยธิน
46 ขออุทิศแด่คุณแม่นงนุช สินธุ์ชัย (เฉยศิริ)
47 ถวายโดยนางสรวีร์ มุทุตานนท์และครอบครัว
48 คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัย+คุณวรจักร คุปต์ถาวรฤกษ์
49 คุณสินไชย+คุณธัญวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
50 คุณธีรพิชญ์ คุปต์ถาวรฤกษ์
51 คุณสุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์
52 คุณวงศ์วิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
53 ครอบครัววงษ์อินทร์+เมฆพยัพ
54 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
55 คุณชลวรรณ วงษ์อินทร์
56 คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา
57 คุณชญานิศา เสน่ห์ลักษณา
58 คุณยุทธนา เสน่ห์ลักษณา
59 คุณวาสนา ม้าประเสริฐ
60 คุณจันทนา ม้าประเสริฐ
61 อุทิศบุญแด่คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
62 คุณสุนิสา ด้วงนุ่ม
63 นางเปรมิกา กมลาศสกุล อุทิศให้นายสิทธิศักดิ์ สุรเจตน์วิชิต
64 คุณโชติรสและเขมจิรา พันธุ์โภคา
65 นายไชยสิน​ ถาวรลัญฉ์
66 คุณกฤษฎา-คุณนัยนา สหเวชชภัณฑ์
67 นาย ชุมพล สกุลอำนวยชัย
68 นาง ฐิติกาญจน์ สกุลอำนวยชัย
69 นางสาว อภิญญา สกุลอำนวยชัย
70 นาย ธรณ์เทพ สกุลอำนวยชัย
71 นางสาว วริษา สกุลอำนวยชัย
72 นายกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และ ครอบครัว
73 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
74 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
75 คุณโชติกา ปิยะนาวิน
76 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
77 อุทิศให้คุณแม่ กมลวรรณ อดุลยศิริกุล
78 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่ป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
79 คุณภาวิณี แก้วหนองโพธิ์ อุทิศแม่จำรัส แก้วหนองโพธิ์
80 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
81 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
82 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
83 คุณนารี ชีวะอิสระกุล และ คุณบัณฑูร เอกบัณฑิต
84 คุณพรทิพย์ เก่าเจริญ
85 คุณพนธกร เมธาวิชิต
86 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
87 คุณศรุดา บุญญรังสรรค์
88 น.ส. ดวงกมล ใจผ่องใส
89 นายสายัณห์ – นางเพ็ญพรรณ์ ระพิพงษ์
90 นางจีระนันท์ – ด.ช.โพธิกร คุณาชีวะ
91 นายพีรวัส​ ถาวรลัญฉ์
92 นายชินไตร​ ถาวรลัญฉ์​
93 อุทิศให้นายสันติ​ เวสารัชชานนท์
94 คุณพิริยาสินี จุฬาสุวรรณ
95 คุณจรินดา ใสยาวงศ์
96 คุณไพศาล บริบูรณ์ธนวัฒน์
97 คุณจันทิมา บริบูรณ์ธนวัฒน์
98 คุณจารุภา บริบูรณ์ธนวัฒน์
99 คุณธัญญรัตน์ บริบูรณ์ธนวัฒน์
100 คุณมนธิราสมบุญเรืองศรี
101 คุณมลิวัลย์ สมบุญเรืองศรี
102 คุณวาสนา ฉ่ำชะนะ
103 พ.อ.หญิง สุธิชา พงศ์สุวรรณ
104 นายอาทิตย์- นางนันทวัน มณีขาว และขออุทิศบุญให้คุณพ่อบุญชัย-คุณแม่พริ้มเพรา วินยางกูร
105 น.ส.ธนัชพร มณีขาว – นายจิณณพัต ทองสา
106 อุทิศบุญแด่คุณอัจฉรา ศรีธรา
107 คุณ Jurgen Kreipl และ คุณวิลาวรรณ ไครพ์
108 คุณรักชนนท์ จนิตส์
109 คุณกุสุมา
110 อุทิศเจ้ากรรมนายเวรนายสุกิจ​ ​เวสารัชชานนท์​
111 คุณยุวดี บุญสูง
112 คุณสุวัฒนา บุญสูง
113 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
114 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
115 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
116 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
117 คุณสุจิตรา ปัญญาวชิระสกุล
118 คุณธัญพร ธนรัชชนันท์
119 นาย ทนงศักดิ์ อังคณาวิศัลย์
120 นาง ฐาปณีย์ อังคณาวิศัลย์
121 นาง สำเนียง แซ่ล้อ
122 นางสาว วาริศา อังคณาวิศัลย์
123 นาย กวิน อังคณาวิศัลย์
124 นางจิตรา โชติกวรางกูร
125 นางปุณยา จันทมาตย์
126 คุณอาภัสณี ตันศิริ
127 คุณกฤตตฤณ ปิ่นเเก้ว
128 คุณกัญจน์ ปิ่นเเก้ว
129 คุณนพเก้า เรืองทวีป
130 คุณนภา แซ่สู
131 คุณณัฐฐาวดี เรืองทวีป
132 นายสนิท ธรรมวิวัฒน์
133 นายบุญชัย นางพริ้มเพรา วินยางกูร
134 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
135 คุณภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์
136 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
137 คุณนวรัตน์ เอกอารีศักดิ์
138 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
139 คุณกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
140 คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
141 นางสาว ปวีณณัสม์ ขวนเสนีย์
142 ครอบครัวสาระโภค
143 คุณนาตาชา ลากะสงค์
144 คุณสุชาดา ตันตระกูล
145 คุณศิริลักษณ์
146 คุณพ่อเฮียบบู้แซ่โค้ว
147 คุณชุมพล เตชสุจริตสุนทร
148 คุณสมลักษณ์ เตชสุจริตสุนทร
149 คุณธีรานุช เตชสุจริตสุนทร
150 คุณบริวัตร เตชสุจริตสุนทร
151 นางธนัช พลอยเพ็ชร
152 คุณแม่อาเอง แซ่ตั้ง
153 คุณรมิดา เกษมวิสุทธิ์
154 คุณนิโคลัส โซนิเยร์
155 คุณสมใจ ปัจจัยวาณิชกิจ และ คุณชูพันธ์ ชื่นอุไทย
156 คุณจันทร์จิรา ฟักอุดม
157 นายทรงชัย ประสาธน์วนิช
158 อุทิศให้คุณตาจำรัส-คุณยายเพียร ศรนารายณ์
159 อุทิศให้คุณป้าเหรียญ ศรนารายณ์
160 ด.ช. บุณยกร รอดบุญ
161 นางกรชวัล รอดบุญ
162 อุทิศให้แก่นายสิริ รอดบุญ
163 นางสุมณฑา กิตติธรสมบัติ
164 นายฐิติกร กิตติธรสมบัติ
165 นางสาวเปมิกา กิตติธรสมบัติ
166 อุทิศบุญให้คุณพ่อบุญจาง โรจนสโรจน์
167 คุณแม่เพียงเพ็ญ โรจนสโรจน์
168 นายนฤดม นางสุภารัตน์ นสสุพิชญา โรจนะหัสดิน เทวดารักษาตน เจ้ากรรมนายเวร
169 คุณเบ็ญจมาศ แต่งสมพล(สหะเดช)
170 ครอบครัวคุณณัฐพร สหะเดช(Arndt)
171 คุณสิริวรรณ เลาหสวัสดิ์
172 คุณปรีชา ฉายะเกษตริน
173 คุณแม่สมจิตต์ อินทรเสน
174 คุณภาวิณี อินทรเสน
175 คุณอธิคุณ อินทรเสน
176 คุณลักษณีบูลย์ สิริภัทราวรรณ
177 คุณวิภาทิพย์- คุณสรวีย์ ธรากรเรืองโรจน์
178 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัยและครอบครัว
179 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
180 คุณศศกร มนทิรามาลัย
181 คุณศศกร มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
182 คุณกมล มนทิรามาลัย
183 คุณพีระพล มนทิรามาลัย
184 คุณสมศรี-คุณศิริพร อัคนิฐานันท์
185 คุณประยูร เขียวเปลื้อง และคุณอารยา นนทรีย์
186 นางศรีนวล สว่างศิลป์
187 คุณพัชนี เทวะผลิน
188 คุณณัช ชลายนนาวิน
189 คุณปิยกาญจน์ ศรีชาญกิจ
190 น.ส.ชนิดาภา ภวะนันท์
191 คุณพัชรา เกียรติทีวีพงษ์
192 คุณอาภา อยู่กิตติชัย
193 นายวีระชาติ ตันโสภณ-น.ส.ขนิตฐา แสงมา
194 คุณสุวรี ศิริสมบูรณ์เวช
195 นายอภิชาติ นางรุ่งทิพย์ ขันติกุลานนท์ น้องมารวย อุทิศบุญให้คุณแม่พยอม เอียดสังข์
196 คุณอรอนงค์ พนังคสิริ

รายชื่อเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/125491157497111/posts/pfbid02pp9xEaetsz74okMEG247tjPV1RziYUauJE1YemxTqhQMjLyd5b4mUSdLGNtu7Ppyl/

ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
สาธุ สาธุ สาธุ

ร่วมบุญทักนางฟ้าสะพานบุญ
ได้ทางไลน์ 👇🏻👇🏻👇🏻
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️092-956-1145

IMG_4061 IMG_4062 IMG_4063 IMG_4064 IMG_4065 IMG_4060 IMG_4059 IMG_4066 IMG_4067 IMG_4068 IMG_4069