ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 169 วันนี้ 599 กล่อง

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 169 วันนี้ 599 กล่อง
เมษายน 26, 2022 superadmin

วันนี้ วันพระ 🙏
น้อมบุญให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

วันนี้ 599 กล่อง
ยอดรวมสะสม 34,135 กล่อง

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 169
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

ภัตตาหารวันนี้
🌟ข้าว ต้มยำไก่แห้ง/หมูยอทอด
🌟ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

นำไปถวายพระสงฆ์ ที่วัดปทุมวนาราม และส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์

และไปมอบให้ที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับ

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

1 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2 ครอบครัวฉลาดปรุ และ กัลยาณมิตร
3 Supparatch Piyawatcharapun & Robert RYE
4 ครอบครัวคุณณัฐวุฒิ ภญ.อัจฉรีย์ วิเศษศิริ
5 ครอบครัวคุณพ่อมานะ คุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
6 คุณไอลดา และคุณทิวา วงษ์รักษ์
7 ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ และครอบครัว
8 คุณวรวุฒิ ดำรงค์วัฒนโภคิน
9 คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา
10 คุณสุกัญญา อุตตะมังและครอบครัวค่ะ
11 คุณกฤษฎา-คุณนัยนา สหเวชชภัณฑ์
12 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล
13 คุณกมลวรรณ อดุลยศิริกุล อุทิศแด่ เจ้ากรรมนายเวร
14 คุณปรินทร อดุลยศิริกุล อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร
15 คุณภาวิณี แก้วหนองโพธิ์ อุทิศให้คุณแม่จรัส แก้วหนองโพธิ์
16 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
17 คุณยรรยง จูอนุวัฒนกุล
18 คุณไอลดา คุณหมอทิวา วงษ์รักษ์
19 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
20 คุณนิตยา ฉันทวานิช
21 คุณเจริญ ฉันทวานิช
22 คุณปพน ฉันทวานิช
23 คุณณัชพล ฉันทวานิช
24 คุณจิดาภา ฉันทวานิช
25 อุทิศพระมหาเถรคันฉ่อง
26 อุทิศ คุณพ่อศรีสกล-คุณแม่ชูชื่น อักษรนันทน์
27 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS
28 คุณสมวงค์-คุณนิตยา ว่องคงคาเทพ
29 อุทิศให้คุณแม่พยงค์ จิตรสมสุข
30 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
31 คุณพิสมัย พจน์พรวัฒนา
32 น.ส.ศิริรัตน์ ชาวนา
33 จ.ส.อ.ประภาส อุทัยวรรณ
34 นายชยานนท์ จำลองราษฎร์
35 คุณศุภภีพงศ์ เกาไศยนันท์ และคุณปนิษฐา พจน์ชพรกุล
36 นายอาทร พิทันโชติ
37 นางมยุรี พิทันโชติ
38 นางสาวรัชนี พิทัน
39 ผู้ถวาย นางอนิสา ถาวรลัญฉ์
40 อุทิศให้แก่นายอนุวัชร์ วิริยะกิจจานนท์
41 คุณอุบล ภานุทัศนาภร และครอบครัว
42 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
43 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
44 คุณอุทัยวรรณ เดชสมฤทธิ์ฤทัย และครอบครัว
45 คุณประนอม อดิศัยปัญญา
46 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
47 คุณภารดี สุวรรณน้อย
48 คุณประภัสสร สุวรรณน้อย
49 คุณสุรีพร ศรีสวัสดิ์
50 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
51 ครอบครัว วงษ์อินทร์ / เมฆพยัพ
52 สตีฟ ดักลาส
53 คุณเพ็ญทิพ กฤษณะปัณณะ
54 นายเสกสรรค์ สร้อยอุดม
55 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
56 ไม่ประสงค์ออกนาม
57 นางอี้ แซ่ตั้ง
58 นางภาสิกา วงศ์อนุ
59 นายภาวัต วงศ์อนุ
60 อุทิศให้ยายชี้-พ่อศิริ-ตาจันทร์ครอบครัวและญาติพี่น้อง
61 คุณภักดี เตียเจริญกิจ
62 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
63 คุณศิริพันธ์ เอกอนุพนธ์
64 คุณสุภัทรา เพิ่มมณีนิล
65 อุทิศให้คุณพ่อเตียงเปียะ แซ่เลี้ยว และคุณแม่เหรียญ เลี้ยวธรรมาคุณ
66 อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
67 คุณพรทิพย์ เก่าเจริญ
68 อุทิศให้บิดา นายแสง สกุลวิทยาสุข(ป๊าเส็ง)
69 คุณสมเกียรติ-พชร สกุลวิทยาสุข
70 คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข พร้อมครอบครัว
71 คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์
72 คุณปาลิกา วิทยผโลทัย
73 คุณกานต์มณี อารีบุญชู
74 คุณศศิภา ปิยะนาวิน
75 คุณโชติกา ปิยะนาวิน พร้อมครอบครัว
76 คุณพรทิพย์ ชูวงศ์
77 คุณทินกร ชูวงศ์
78 คุณเมธินี ชูวงศ์
79 นายกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และครอบครัว
80 คุณสุภัทรา สังวรวุฒิคุณ และ Mr. Chen Wei Ju
81 คุณเสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ และคุณกรวิทย์ วัฒนามนตรี
82 นางเปรมิกา กมลาศสกุล
83 นายอภิชาติ นางรุ่งทิพย์ ขันติกุลานนท์ -น้องมารวย
84 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
85 อุทิศบุญนี้ให้ พ.ตสกล ถิระสาโรช
86 คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา
87 คุณชญานิศา เสน่ห์ลักษณา
88 คุณยุทธนา เสน่ห์ลักษณา
89 คุณวาสนา ม้าประเสริฐ
90 คุณจันทนา ม้าประเสริฐ
91 อุทิศบุญแด่คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์
92 อุทิศให้คุณพ่อหวังตุยบ๊ก
93 อุทิศให้คุณแม่เสาวณีย์ วิรัญญแพทย์
94 คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัย+วรจักร คุปต์ถาวรฤกษ์
95 คุณสินไชย+ธัญวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
96 คุณธีรพิชญ์+สุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์
97 คุณวิบูลย์ศักดิ์-คุณมาลินี-คุณมัลลิกา สิริโยธิน
98 คุณอาภรณ์ กาญจนิมมาน และบุตรหลาน
99 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุล และครอบครัว
100 อุทิศแด่คุณแม่นงนุช สินธุ์ชัย(เฉยศิริ)
101 น.ส.สุพิวรรณ ทันสมัย
102 คุณวไลพร ถาวรวันชัย
103 คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
104 คุณพนธกร เมธาวิชิต
105 คุณจินดา มากคำ
106 คุณวิรัตน์ และ คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
107 คุณสิทธิ์ลดา สิมะเสถียร
108 คุณดารา บุญต่อ
109 คุณดวงกมล และ Claude Oeuvray
110 คุณศศิกานต์ วงษ์อินทร์
111 คุณสัณตพจน์ วงษ์อินทร์
112 คุณมาลี ชีวโรจน์ศรัณย์
113 คุณนานิตย์ นิลแนบแก้ว
114 น.ส. วรรณกร กีรสว่างพร
115 คุณนัทมน จันทร์สุขศรี
116 คุณแม่สุเรณ ศิรินภาพันธ์
117 คุณแม่อำไพจิตต์ กุศลเตช
118 คุณพ่อจุ้งคี้ แซ่เบ๊
119 คุณพสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์
120 คุณรัตตินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
121 คุณกานต์สินี ยศะกุลเสฏฐ์
122 คุณนิธินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
123 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
124 คุณละเอียด คล้ายมีปาน
125 คุณกมล เอกอารีศักดิ์
126 คุณฐิตารีย์
127 คุณมาลินี สิริโยธิน
128 คุณกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์
129 คุณนันทวรรณ ธีระจรุงเกียรติ
130 คุณปิยภรณ์ สกุลศรีประเสริฐ และครอบครัว
131 คุณรุจิรัฏฐ์ วัชรกิตติพิชญา
132 อุทิศบุญให้คุณพ่อธำรงค์ จันทร์สุขศรี
133 อุทิศบุญให้คุณแม่พิฑูรย์ จันทร์สุขศรี
134 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
135 คุณประไพ มิลินทางกูร
136 คุณนพพล มิลินทางกูร
137 คุณนีลวรรณ มิลินทางกูร
138 คุณปัทมา ตีวกุล
139 คุณนพพร มิลินทางกูร
140 คุณปิยะวรรณ มิลินทางกูร
141 คุณนฤศันส์ มิลินทางกูร
142 คุณมีณา รัตนสาครกุล
143 คุณวนันธร มิลินทางกูร
144 ด.ญ.วริศรา จินตนาวัน
145 คุณวฤธ จินตนาวัน
146 คุณอรรณพ มิลินทางกูร
147 คุณธาวิน ตีวกุล
148 คุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
149 คุณอภิวัฒน์ เซมมอนต์
150 อุทิศส่วนกุศลแด่นางสมปอง สกุลสิงห์
151 คุณชุมพล เตชสุจริตสุนทร
152 คุณสมลักษณ์ เตชสุจริตสุนทร
153 คุณธีรานุช เตชสุจริตสุนทร
154 คุณบริวัตร เตชสุจริตสุนทร
155 คุณสมศรี อัคนิฐานันท์
156 คุณศิริพร อัคนิฐานันท์
157 นางนันทวัน-นายอาทิตย์ มณีขาว
158 นางสาวธนัชพร มณีขาว
159 คุณวิไลลักษณ์ ประยูรพงษ์
160 น.ส.ณัฐนันท์ ศาลางาม
161 คุณอภิญญา ราชบัณฑิตย์
162 คุณน้าวารี วิรุฬห์พันธ์ปาล
163 คุณณรงค์ เอี่ยมสำอางค์
164 คุณลัดดา กุลยบุตร
165 ครอบครัว​โชคชัย​อุสา​หะ
166 คุณพัทร์ศรัณย์ พิทยานุกูล
167 นางสุมณฑา กิตติธรสมบัติ
168 นายฐิติกร กิตติธรสมบัติ
169 นางสาวเปมิกา กิตติธรสมบัติ
170 คุณคาเฮียง ทิใจพร้อมครอบครัว
171 คุณวรธนิต สุวรรณรักษ์ พร้อมครอบครัว
172 คุณหนูกาญจน์ ทิใจ พร้อมครอบครัว
173 คุณกมลศิริณัช และ ด.ญ.มณีศิกาญจน์ หาญสาริกิจ พร้อมครอบครัว
174 คุณพรชัย อดิศัยปัญญา
175 น.ส.ศศิธร​ เขียวกอ
176 น้องยุน
177 กฤษณะ ปอนสันเทียะ อุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย และอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า
178 คุณนิรมล นิ่มการุญ
179 คุณวิมลมาศ นิ่มการุญ
180 คุณจิรัชญา นิ่มการุญ
181 คุณรวิวรรณ ผลอนันต์
182 คุณจตุพงศ์ โอมอารักษ์
183 คุณปุณยา จันทมาตย์
184 อุทิศให้ คุณแม่สังวาลย์เพชร ณ นครพนม
185 คุณอิศเรศ วินิจฉัยกุล
186 คุณสุภาพ ชลวีระวงศ์และครอบครัว
187 คุณดาวเรือง เจนไชยวัฒน์
188 คุณรมิดา เกษมวิสุทธิ์
189 คุณจิตรลดา วัฒนปัญญาสกุล
190 คุณTaishi Hasegawa
191 คุณTaiyo Hasegawa
192 คุณอุกฤษฏ์ วรวงศ์วสุ
193 คุณณัฏฐ์ภิชา กฤษณะประยูร
194 คุณวิภาดา จงอุรุดี
195 คุณวรรณวิมล ชูศูนย์
196 คุณศศนันท์
197 คุณกรรณา อรุณแขงามใส
198 คุณสรวงกนก พิบูลธรรมนนท์
199 คุณเกสินี อันทานุวัฒน์
200 คุณสุปราณี สุโรจน์รัตน์
201 คุณสุวิภา สุโรจน์รัตน์
202 นางประจวบ นวลศรี
203 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัยและครอบครัว
204 คุณสิริจิตต์ มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
205 คุณศศกร มนทิรามาลัย
206 คุณศศกร มนทิรามาลัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
207 คุณกมล มนทิรามาลัย
208 คุณพีระพล มนทิรามาลัย
209 น.ส.ภัคธีมา โพธิ์เขียว
210 คุณกนกวรรณ วัฒนโยธินและครอบครัว
211 นางสาว ณัฐนันท์ ธีระจรุงเกียรติ
212 คุณอรุณี อนันตกุลและรุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
213 คุณบรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
214 นางสาวเพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ และครอบครัว
215 คุณสุธิชา พงศ์สุวรรณ
216 นายวีระ สระน้ำ
217 คุณแม่ประจบ วิมานบรรพต
218 คุณกัญกฤษ มงคลธนาธาร
219 น.ส. ทักษิณา ประดิษฐ์
220 อุทิศให้แก่ นายสิริ รอดบุญ

ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

กราบอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

ติดต่อ
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️092-956-1145

สาธุ สาธุ สาธุ
🙏🙏🙏

IMG_2175 IMG_2177 IMG_2180 IMG_2181 IMG_2182 IMG_2183 IMG_2184 IMG_2185 IMG_2186 IMG_2187 IMG_2188 IMG_2189 IMG_2190